Still til valg i Europeisk Ungdom

Nå kan du stille til valg til sentralstyret, internasjonalt utvalg, kontrollkomiteen og valgkomiteen i Europeisk Ungdom, for perioden 2023 til 2025.

Valgkomiteen søker engasjerte ungdommer som ønsker å jobbe for norsk EU-medlemskap, og som er klare for to år fulle av spennende opplevelser, nye bekjentskap og mye ny lærdom. Som tillitsvalgt i Europeisk Ungdom får du møte mennesker fra hele landet som jobber for det samme som deg. De sentrale tillitsvervene i Europeisk Ungdom er fylt med en variasjon av mennesker, med ulik bakgrunn og erfaring. Er du kreativ, god på debatter, digger å planlegge arrangementer, elsker å formulere argumenter, besitter grafisk kompetanse, eller har andre interesser og egenskaper du ønsker å bruke for å fremme EU-saken, ja da bør du stille til valg i Europeisk Ungdom.

Fristen for å stille til valg er mandag 6. februar.
Søk her: https://forms.gle/2bFGp8zws2ZkSi9eA


Hvordan er prosessen?
Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju i perioden 15. februar – 03. mars. Valgkomiteen jobber frem en innstilling med anbefalte kandidater til alle nasjonalt valgte verv. Valgkomiteen vil invitere aktuelle kandidater til intervju, ha samtaler med avtroppende sentralstyre, kontrollkomite og ansatte.

Innstillingen offentliggjøres på nettsidene senest 23. mars, og er komiteens anbefaling til landsmøtet. Valg av kandidater gjøres på landsmøtet av landsmøtets delegater. De nyvalgte har et overlapp med sittende sentralstyre i 4-6 måneder, og tiltrer formelt i juni 2023.

Det er ønskelig, men ikke en forutsetning, at de nyvalgte har mulighet til å delta på sommerleir på Hove 26-31. Juli 2023.

Hva kan du stille til?
På landsmøtet skal det velges en leder, to nestledere (en politisk og en organisatorisk), en internasjonal leder, en studentleder og fire eller seks ordinære medlemmer av sentralstyret. Alle sitter som fullverdige medlemmer av sentralstyret. Sentralstyret er både et besluttende og arbeidende organ, og leder det daglige politiske og organisatoriske arbeidet i Europeisk Ungdom.

Landsmøtet skal også velge fire medlemmer til Internasjonalt Utvalg (IU), fem medlemmer til valgkomitéen (hvorav én velges til leder) og fem medlemmer til kontrollkomitéen (hvorav én velges til leder).

Alle tillitsverv har en varighet på to år. Tillitsvervet starter på en forhåndsbestemt dato etter landsmøtet – og senest 1. august. Ved dette valget har sentralstyret/landsstyret bestemt at gamle tillitsvalgte går av og nye tillitsvalgte trer på i juni. Under kan du lese mer om de enkelte vervene i sentralstyret:

Leder
Leder er Europeisk Ungdoms ansikt utad og øverste ansvarlige innad. Som leder bør du være glad i politisk arbeid, oppfølging og utvikling av tillitsvalgte, representasjon av Europeisk Ungdom i ulike fora og reising til lokallag i Europeisk Ungdom. Du må ha oversikt over det som skjer i organisasjonen og bidra til å utvikle den videre.

Leder inngår i Arbeidsutvalget (AU) sammen med generalsekretær, politisk nestleder og organisatorisk nestleder. Her kan også Internasjonal leder og studentleder kalles inn ved behov. AU pleier å ha ukentlige møter og følger opp saker som dukker opp mellom sentralstyremøter.

Det forventes at leder har mye tid til å bruke på Europeisk Ungdom. Leder er gjerne på kontoret noen dager i uken og bør også ha anledning til å representere organisasjonen på dagtid og på kveldstid. De siste årene har leder vært frikjøpt 40 %. Dette innebærer at leder får et honorar fra Europeisk Ungdom slik at leder kan bruke mindre tid på annen jobb eller studier. Ordningen vil videreføres så lenge økonomien tillater det.

Leder innehar arbeidsgiveransvaret overfor generalsekretær. I tillegg deltar leder som fast styremedlem i sentralstyret til Europabevegelsen i Norge. Leder har også et viktig ansvar i forbindelse med varslingssaker i organisasjonen.

Nestledere
Landsmøtet velger en politisk nestleder og en organisatorisk nestleder. Begge bistår leder med arbeidet, for eksempel ved å følge opp tillitsvalgte eller representere Europeisk Ungdom i ulike fora.

Den politiske nestlederen har et særlig ansvar for det politiske arbeidet i organisasjonen. Herunder er politisk analyse og strategi, politisk påvirkning og utvikling av ny politikk. Politisk nestleder har vanligvis ansvar for å lede arbeidet med nytt politisk program til landsmøtet. Dersom leder trekker seg, er det politisk nestleder som trer inn i ledervervet fram til neste landsmøte.

Den organisatoriske nestlederen har et særlig ansvar for det organisatoriske arbeidet i organisasjonen. Herunder er oppfølging av lokallag, organisasjonsbygging og medlemsstrategi. Organisatorisk nestleder har som regel ansvar for å lede arbeidet med nytt strategidokument til landsmøtet.

Internasjonal leder
Europeisk Ungdom har en stolt tradisjon av internasjonalt arbeid. Vi har vært aktive medlemmer i Young European Federalists (JEF) i mange år, samt drevet organisasjonsutvikling med NGO’er i blant annet Ukraina, Makedonia, Kosovo, Serbia og Montenegro.

Som internasjonal leder vil du være hovedansvarlig for å opprettholde, videreutvikle og drive de eksisterende prosjektene. Du vil også være leder av Internasjonalt Utvalg og har dermed med deg en dedikert gruppe til dette arbeidet.

Internasjonal leder er ansvarlig for å implementere og utvikle Europeisk Ungdom sin internasjonale strategi og du vil være en nøkkelperson i å promotere og fremme våre ståsted og innspill i den politiske debatten. I tillegg har internasjonal leder ansvar for jobbe tett og følge opp fordelte arbeidsoppgaver med IU-medlemmer.

Studentleder
Europeisk Ungdom har flere aktive studentlag, og rekrutteringspotensialet er stort. Rollen som studentleder er relativt ny, og ble opprettet for å intensivisere arbeidet med studentlagene og rekruttering av nye medlemmer. Som studentleder har du hovedansvar for at studentlagene lykkes. Du har ansvar for å holde løpende kontakt med studentlagene, lage og følge opp strategi og årshjul, og generelt være en rådgiver og støttespiller for lagene. Studentleder bør påregne noe reisevirksomhet i forbindelse med aktivitet i lagene.

Sentralstyret
Det skal velges fire eller seks medlemmer av sentralstyret. Sentralstyret driver organisasjonen mellom landsmøtet og landsstyremøtene, følger opp organisasjonens strategiske og politiske arbeid, har jevnlige møter og deltar på interessante representasjonsoppdrag og gjennomfører spennende arrangementer. Sentralstyret er både et besluttende og arbeidende organ, og leder det daglige politiske og organisatoriske arbeidet i Europeisk Ungdom.

Sentralstyret er satt sammen av mennesker med ulik bakgrunn og variert kompetanse. Sentralstyret trenger mennesker som er gode i debatter, som skriver godt og som følger Europasaken tett. Sentralstyret trenger også folk som er gode på organisering og administrativt arbeid, som for eksempel fylkesoppfølging og nasjonale arrangementer. Det er også ønskelig med folk som besitter grafisk kompetanse, som kan produsere innhold til sosiale medier.

Det er tidkrevende å sitte i sentralstyret, det er derfor viktig at du er forberedt på å prioritere Europeisk Ungdom. Det er enormt lærerikt og givende, og du vil få mulighet til å bli kjent med folk fra hele Europa.

Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg (IU) rapportere til Internasjonal leder og består av fire medlemmer. Sammen med IU-leder holder du i mange av Europeisk Ungdom sine internasjonale prosjekter, som EU-akademiet eller våre organisasjonsutviklingsprosjekter i Øst-Europa.

Denne rollen har også en sterk politisk vinkling. Etter hvert som verden blir farligere behøver Europeisk Ungdom å vise hvordan et samlet Europa kan stå sterkere mot våre fiender og som IU-medlem vil du få mange muligheter til å promotere våre ståsted i de store, internasjonale debatten, både i media og innad i JEF. Medlemmer av Internasjonalt utvalg har full møterett i landsstyret.

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteens rolle er å føre kontroll med at sentralstyrets og landsstyrets disposisjoner holder seg innenfor vedtekter, budsjettrammer og vedtak fattet av landsmøtet. Som leder av kontrollkomiteen vil du ha hovedansvar for at komiteen arbeider velfungerende.

Valgkomiteen
Valgkomiteens oppgave er å innstille kandidater til tillitsverv som velges av landsmøtet. Ved behov for supplering av sentrale verv, vil valgkomiteen innstille kandidater som velges av landsstyret. Leder har hovedansvar for arbeidet og fungerer som en koordinator for komiteen.

Still til valg her.

Lurer du på noe om valgkomiteens arbeid?
Ikke nøl med å ta kontakt! Vår e-post er valgkomite@europeiskungdom.no
Du kan også ta kontakt med valgkomiteens leder Sarah Frost Logan på tlf 458 65 512

Informasjon om valgkomiteen
Sarah Frost Logan (leder)
Sarah har vært aktiv i Europeisk Ungdom i 9 år, både nasjonalt som nestleder og direktevalgt til landsstyret, og lokalt i Europeiske Studenter Oslo og Rogaland Europeisk Ungdom. Sarah har også vært aktiv og tillitsvalgt i Unge Venstre og i studentpolitikken. Sarah ble valgt inn i valgkomiteen i 2019 og ble i 2021 valgt til leder av komiteen. Til vanlig jobber Sarah som rådgiver ved sosialantropologisk institutt, UiO.

Knut André Sande (medlem)
Knut har vært aktiv og tillitsvalgt i Europeisk Ungdom siden 2013. Han har tidligere vært leder og nestleder i Europeisk Ungdom, medlem av IU og lokalt tillitsvalgt i Rogaland Europeisk Ungdom og Sandnes og Jæren Europeisk Ungdom. Nå sitter han som styremedlem i JEF (paraplyorganisasjonen til Europeisk Ungdom i Europa). Til vanlig er Knut jusstudent ved UiO og jobber som konsulent i Datatilsynet.

Max Arvidsson (medlem)
Max har vært vært aktiv i Europeisk Ungdom siden 2016. Han har tidligere vært lokalt tillitsvalgt som nestleder og leder av Oslo Europeisk Ungdom, samt vært i sentralstyret 2019-2021. Max har i tillegg hatt mange verv i Unge Høyre og Høyres Studenter, og jobber i dag i studentpolitikken.

Øyvind Hartveit (medlem)
Øyvind har vært aktiv i Europeisk Ungdom siden 2014. Han har tidligere vært leder i Hordaland Europeisk Ungdom og Europeiske Studenter Bergen. Mellom 2017 og 2019 var han Internasjonal Leder av Europeisk Ungdom. Øyvind har i tillegg hatt flere verv i AUF i Hordaland. Øyvind har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi og jobber til vanlig som HR Business Partner i Riverty.

Drenusha Suka (medlem)
Drenusha har vært aktiv i Europeisk Ungdom siden 2014, med to perioder som IU-medlem og en periode som Internasjonal leder i Sentralstyret 2016-2017. Drenusha har videre vært ansatt i sekretariatet i 2015 til å fullføre prosjektet i for å promotere og dele kunnskap om EU for videregående skoler. Året 2017-2019 satt Drenusha en periode som direktevalgt i paraplyorganisasjonen JEF med ansvar over mangfold og inkludering. Siden 2019 har Drenusha sittet i valgkomiteen i Europeisk Ungdom. Til vanlig jobber Drenusha som fagdirektør for et amerikansk
konsulentselskap i London.