24 gode grunner

I julekalenderen vår for 2017 presenterte vi 24 gode grunner til at europeisk samarbeid er bra.

Her kan du mimre tilbake på dem:

Luke 1: Et samlet Europa.

Før EU ble opprettet var vår verdensdel kjent som det krigsherjede Europa, et Europa der hvert land stod for seg selv. I dag ser vi et samlet Europa som samarbeider i utformingen av vår felles fremtid.

Vi synes Europa står best samlet. Derfor sier vi #fortsattJA!

Luke 2: Klimakutt.

EU er best på klima. Siden 1990 har EU kuttet utslippene sine med 24,4%, mens Norges klimagassutslipp har økt med 3,3% fra 1990-nivå. Dette viser at man må stå sammen for å løse de større utfordringene. Overnasjonale utfordringer som klimakrisen krever grenseløst samarbeid og forpliktende avtaler!

Luke 3: Mobilbruk.

EU gir gratis roaming i hele EU! Man kan altså snappe og chatte like mye som man gjør hjemme når man er på ferie. Dette er en gladnyhet for alle som skal på ferie i julen! EU fjerner de digitale grensene, og gjør Europa mer samlet.

Luke 4: Personvern!

EU sikrer et sterkt personvern og retten til et privatliv. Man skal ikke bli overvåket, men ha den ukrenkelige menneskerettigheten det er å ha et eget privatliv.

Fra mai 2018 trår EUs nye personverndirektiv i kraft, hvilket pålegger bedrifter som leverer til EU og EØS-markedet å bl.a. ha en forståelig personvernerklæring, og styrker forbrukerretten til å kreve at ens personopplysninger blir slettet!

Luke 5: Finn kjærligheten!

27% av Erasmus-studentene møter sin langvarige partner under utvekslingsoppholdet. I tillegg møter X% av Europeisk Ungdom-medlemmer sin kjærlighet i organisasjonen.

Finn kjærligheten i Europeisk Ungdom! Send SMS med «EU navn e-post» til 2380. Det koster 50 kroner – langt billigere enn Tinder Gold

Luke 6: Grenseløs fisk!

Fisken kjenner ingen landegrenser. Derfor er samarbeid om fiskeri i Europa viktig både for Norges interesser, og for en bærekraftig fiskebestand!

Luke 7: Naturvern!

EU tar vare på urskogen. Nylig beordret EU-domstolen umiddelbar stans i tømmerhogsten i Bialowieza-skogen, en av Europas siste gjenværende urskoger. Hvis landet ikke stopper hogsten, må det betale dagbøter på minst hundre tusen euro. Hogsten truer levestedet til fugler og dyr, inkludert bison, og kan bare fortsette på steder der offentlig sikkerhet er i fare.

EU tar kampen for en bærekraftig fremtid. Europa skal være til for dyr og mennesker, både vi som lever i dag og de som kommer etter oss.

 Luke 8: Arbeidsliv!

EU sikrer rettighetene til 250 millioner arbeidstakere i Europa. Ved å innføre minimumsstandarder for å sikre bedre arbeidsforhold samt vern mot diskriminering, gjør EU at arbeidere over hele kontinentet er godt beskyttet.

Med fri bevegelse for arbeidere i EU oppstår det utfordringer med sosial dumping. Derfor tar EU opp kampen mot sosial dumping, og styrker rettighetene til utsendte arbeidere! 23. oktober endret arbeidsministrene i EU på utsendingsdirektivet – nå innfører de lik lønn for likt arbeid på samme sted, og korter ned på den perioden utsendte arbeidstakere i EU-land må arbeide før de har krav på lokale arbeidsvilkår i vertslandet.

EU er på arbeidernes side! Derfor tror vi på Europa.

Luke 9: Demokrati

EU sikrer demokrati på et høyere nivå. Saker som omhandler klima og migrasjon kan ikke kun vedtas i kommunestyret, fylkestinget eller Stortinget. De europeiske landene må sammen finne felles løsninger for de større internasjonale problemene.

Det er viktig å være en del av dette demokratiet. Vi vil ha et norsk medlemskap i EU!

Luke 10: Felles nødnummer i Europa.

Trenger du hjelp? Ring 112!

112 er det europeiske nødnummeret, tilgjengelig overalt i EU, gratis.

Luke 11: Sunn konkurranse!

Det indre markedet i EU legger til rette før økt mobilitet og økonomist vekst. Det gjøres ved at det er lettere for bedrifter å selge sine varer og tjenester i andre EU/EØS-land.

Alle former for diskriminering, direkte eller indirekte på bakgrunn er forbudt. En vare som er produsert i Tyskland skal ha samme tilgang til det Spanske markedet som samme vare produsert i Spania. Det kan ikke stilles krav som er enklere å oppfylle for spanske produsenter enn for tyske. Noe som sørger for en sunn konkurranse innad i Europa.

Luke 12: Rent drikkevann.

Vanndirektivet er et av EUs viktigste, mest omfattende og ambisiøse miljødirektiver.
Direktivet var det første miljødirektivet som la grunnlaget for en mer helhetlig og samordnet forvaltning av et sentralt miljøelement.

Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannkraft, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Forvaltningen av vannkraft skal være helhetlig fra høyeste fjell til dypeste fjord og samordnet på tvers av sektorer, systematikk, kunnskapsbasert og tilrettelagt for bred medvirkning.

Takk EU, for at dere sikrer høyere vannkvalitet for oss alle!

 Luke 13: Likestilling

Likestilling mellom menn og kvinner er en av EUs grunnleggende verdier, og ble rotfestet allerede i 1957 da prinsippet om lik lønn for likt arbeid ble en del av Roma-traktaten.

EU har siden utviklet en rekke regelverk for å sikre likebehandling av mannlige og kvinnelige arbeidstakere, satt minstestandarder for likestilling og supplert nasjonale lover. EUs likestillingspolitikk kommer millioner av Europas kvinner til gode!

Det overordnede målet er at likestilling skal gjennomsyre alle arbeidsområder innad i unionen.

Luke 14: Norsk landbruk fortjener EU-medlemskap!

Norsk mat er i verdensklasse, både med tanke på miljø og kvalitet. Dette vil få et stort marked for salg i andre land dersom Norge blir medlem i EU!

Luke 15: Menneskerettigheter

Da Tyrkia med Erdogan i spissen ville gjeninnføre dødsstraff, satte EU foten ned og var tydelige på at dette ville være diskvalifiserende for et potensielt medlemskap.

EU er klare på sitt «nei»-standpunkt til dødsstraff og jobber for en verdensomspennende avskaffelse!

Luke 16: Geoblokking

EU vil fjerne de usynlige landegrensene som også finnes på nett. Det er urettferdig at noen skal geoblokkes bare fordi de bor i eller oppholder seg i nabolandet. Man burde ha like muligheter til å kjøpe produkter og tjenester i alle meldlemslandene.

Vi vil at Norge skal være en del av dette, og bli med å kjempe kampen for et mer rettferdig Europa!

Luke 17: Kampen mot skatteparadis

EU tar kampen slik at alle skal betale sin skatt. Det er ikke rettferdig at store bedrifter gjemmer pengene sine i skatteparadiser! Dette gjør EU noe med, og har en svarteliste med over 17 skatteparadiser.

Vi i Europeisk Ungdom vil ha en mer rettferdig verden, og mener EU er nødvendig for å løse de større internasjonale utfordringene.

Luke 18: EU er en internasjonal aktør!

Vi trenger en tydelig europeisk stemme som en motvekt til Trump og Putin. Europa kjemper for mer samarbeid, og for å løse de internasjonale utfordringene. Vi er sterkere sammen enn hver for oss.

Bygg broer, ikke murer – og meld deg inn i europeisk ungdom i dag om du er enig med oss!

Luke 19: 4 friheter!

EU gir oss tilgang til fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer. Dette vil si at du kan utdanne deg i Tyskland, jobbe i Frankrike og pensjonere deg i Italia.

Europeisk Ungdom vil støtte opp om disse frihetene, slik at vi nordmenn selv før vi får medlemskap skal ha store muligheter.

 Luke 20: Matsikkerhet!

EU gir krav om til at maten skal være trygg og ren. Dette vil si at uansett hvilket EU-land du er i kan du med sikkerhet spise maten. Matkvalitet er viktig, og her har EU hevet standarden!

Hvis du også liker trygg og ren mat så er EU noe for deg

Luke 21: Grenseløst

Eu opphever grensene i Europa, og har gitt oss frihet våre forfedre bare kunne drømme om. Nå kan man reise på tvers av Europa uten å måtte stoppe opp på hver grense til et nytt land. Dette er en gladnyhet for alle som vil på interrail eller reise generelt.

I tillegg til dette vil man heller ikke merke de usynlige grensene som gjorde at man tidligere måtte betale mer for å ringe, sende sms eller roame på internett.

Dersom du også vil dra på interrail, snappe dette og oppleve Europa er EU noe for deg!

Luke 22: Solidarisk!

EU er verdens største bistandsgiver. De sørger for utvikling i fattigere land som trenger hjelp til å bli bedre. En bedre verden med solidaritet! Man må stå sammen i verden for å bedre levekår og utvikling.

Dersom du også støtter opp om mer samarbeid, og en solidarisk verden er Europeisk Ungdom organisasjonen for deg!

Luke 23: Ufullstendig

EU er ikke perfekt, og det europeiske samarbeidsprosjektet er stadig i endring. Bare gjennom en aktiv deltakelse kan vi påvirke EU til det bedre. Da må vi gå fra EØS-avtalen til EU-medlemskap.

Hvis du også mener at Norge skal være med å forbedre det europeiske prosjektet er det bare å bli medlem i Europeisk Ungdom!

Luke 24: Medbestemmelse

Norge er tett tilknyttet EU, men har ingen stemmerett i avgjørelsene EU tar. EØS-avtalen er bedre enn ingenting, men vi vil at Norge skal få lov til å være med å bestemme i EU slik at vi også skal kunne påvirke.

God jul fra Europeisk Ungdom  #fortsattJA