Vedtekter

Vedtekter for Europeisk Ungdom

Vedtatt på landsmøtet 13.10.19 i Oslo

 • 1 Formål

Europeisk Ungdom er for et aktivt norsk medlemskap i Den europeiske union. Vi arbeider for et samlet Europa der demokratiske land inngår forpliktende samarbeid for å løse felles utfordringer. Organisasjonen vil sette EU og Norges forhold til EU på dagsorden i Norge.

 • 2 Organisasjon, medlemskap og valgbarhet

Organisasjonens fulle navn er Europeisk Ungdom. Lokal- og fylkeslagenes navn er [fylke] Europeisk Ungdom eller [sted] Europeisk Ungdom. Studentlagenes navn er Europeiske Studenter [(studie)sted].

Internasjonalt er navnet European Youth Norway eller JEF Norway.

Europeisk Ungdom er en tverrpolitisk organisasjon. Medlemskap er åpent for alle personer fra og med det året personen fyller 13 år til og med det året personen fyller 30 år.

Personer over 30 år kan støtte Europeisk Ungdoms arbeid ved å bli støttemedlem og betale den kontingenten Europeisk Ungdom fastsetter. Støttemedlemmer kan ikke besitte tillitsverv i Europeisk Ungdom eller stemme i organisasjonens organer. Unntak gjelder for kontrollkomite og valgkomité.

Betalende medlemmer fra fylte 13 til fylte 30 år er valgbare til verv i organisasjonen. Om valget avholdes før første forfall for betaling av medlemskontingent, gjelder forrige års innbetaling.

Europeisk Ungdoms organisasjon er bygget opp av:

 1. Sentralorganisasjonen
 • Landsmøtet
 • Landsstyret
 • Sentralstyret
 • Arbeidsutvalget
  1. Fylkeslag
  2. Lokallag
  3. Studentlag

Europeisk Ungdom er tilsluttet JEF (Unge Europeiske Føderalister). Europeisk Ungdom er medlem av LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner).

Utmelding må skjes skriftlig ved direkte kontakt med sekretariatet.

 • 3 Landsmøtet

Landsmøtet er Europeisk Ungdoms øverste organ. Landsmøtet innkalles av landsstyret senest tre måneder før landsmøtet avholdes. Ordinært landsmøte avholdes på vårhalvåret annenhvert år.

Landsmøtet skal behandle følgende:

 • Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
 • Konstituering av:
  • 2-4 møtedirigenter
  • 2-4 referenter
  • 2 protokollunderskrivere
  • Tellekorps
  • Redaksjonskomité for politisk program
  • Redaksjonskomite for vedtekter og strategidokument
  • Redaksjonskomité for resolusjoner
 • Årsberetning
 • Politisk program
 • Resolusjoner
 • Vedtekter
 • Strategidokument
 • Regnskap og revisjonsmelding
 • Kontingent
 • Valg
  • Leder
  • Politisk nestleder
  • Organisatorisk nestleder
  • Internasjonal leder
  • Studentleder
  • 4 eller 6 medlemmer til sentralstyret
  • 4 medlemmer til Internasjonalt utvalg
  • Leder og 2 medlemmer av kontrollkomite
  • Leder og 4 medlemmer til valgkomité
  • Revisor

Medlemmer som velges til sentrale tillitsverv av landsmøtet tiltrer sine verv den siste dagen på sommerens nasjonale arrangement eller senest 1. august.

Dagsorden, forretningsorden og innstilte dokumenter fra forberedende komiteer skal sendes ut senest 4 uker før landsmøtet.

Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt slik vedtektene foreskriver, og minimum halvparten av påmeldte delegater er tilstede.

Landsmøtet kan bestå av inntil 100 delegater fra fylkes- og studentlagene. Hvert fylkeslag og studentlag skal ha minst 2 delegater hver, de resterende delegatene fordeles på fylkes- og studentlagene med utgangspunkt i medlemstall og geografi. Sekreteriatet utarbeider delegatfordelingen, og sender ut denne samtidig som 1. innkalling til landsmøtet. Utover dette har Sentralstyret og medlemmene av Internasjonalt utvalg har også delegatplass på landsmøtet.

Æresmedlemmer inviteres til landsmøtet. Æresmedlemmer har ikke delegatstatus, men møte-, tale- og forslagsrett. Øvrige rettigheter defineres av statuttene for æresmedlemskap.

Som betalende medlemmer regnes i denne paragraf medlemmer fra og med fylte 13 år til og med fylte 30 år som har betalt sin kontingent per 31.12 foregående år.

Alle betalende medlemmer skal ha adgang til å være til stede under landsmøtet. Betalende medlemmer kan av landsmøtet innvilges observatørstatus med talerett.

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av ⅘ flertall av sentralstyret, 2/3 flertall av landsstyret, eller hvis minst 2/3 av lokallagene eller 1/10 av de betalende medlemmene krever det. Innkalling og program til ekstraordinært landsmøte skal sendes ut senest 3 uker før det ekstraordinære landsmøtet. På ekstraordinært landsmøtet skal kun de saker som er nevnt i innkallingen behandles.

 • 4 Landsstyret

Landsstyret er Europeisk Ungdoms høyeste organ mellom Landsmøtene. Landsstyret har myndighet til å avgjøre tolkningstvil rundt landsmøtets vedtak. Landsstyret kan likevel ikke fatte vedtak som er direkte i motstrid med gjeldende landsmøtevedtak . Eneste unntak er dersom landsmøtevedtak et er i strid med disse vedtektene.

Landsstyret innkalles av sentralstyret minst tre ganger i året.

Ekstraordinært landsstyremøte kan innkalles dersom minst ⅔ av lagene krever det.

De fem øverste sentralstyremedlemmene, Internasjonalt utvalg, en representant for hvert fylke og en representant fra hvert studentlag med mer enn 50 betalende medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett i landsstyret. Utover dette møter resten av sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen på landsstyret med tale- og forslagsrett. I tillegg kan fylkeslag og studentlag sende én observatør hver.

Landstyret skal se til at organisasjonens arbeid blir ledet i samsvar med program, vedtekter og fattede vedtak. Landsstyret skal drive med landsmøteforberedende arbeid. Landsstyret vedtar budsjett og godkjenner regnskap. Utover dette skal landsstyret behandle saker av større omfang eller viktighet mellom landsmøtene, herunder tildeling av årets europeer og utnevning av æresmedlemskap.

Innkalling og sakspapirer skal sendes landsstyret senest tre uker før landsstyremøtet avholdes.

Ved stemmelikhet kan valg avgjøres ved loddtrekning. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av påmeldte delegatene er til stede.

 • 5 Sentralstyret

Sentralstyret leder det daglige politiske og organisatoriske arbeidet i Europeisk Ungdom i tråd med dokumentene vedtatt av Landsmøtet. Leder eller halvparten av sentralstyret kan innkalle til sentralstyremøte med minst én ukes skriftlig varsel.

Sentralstyret består av:

 • Leder
 • Politisk nestleder
 • Organisatorisk nestleder
 • Internasjonal leder
 • Studentleder
 • Fire eller seks sentralstyremedlemmer
 • I tillegg møter generalsekretær med tale- og forslagsrett.

Sentralstyret konstituerer seg selv ved starten av en ny landsmøteperiode. Internkonstitueringen skal legges fram for landsstyret ved første landsstyremøte.

Sentralstyret er både et besluttende og et arbeidende organ. Sentralstyret skal i sin helhet avgjøre saker som ikke avgjøres av andre organer i organisasjonen. Sentralstyret skal utarbeide retningslinjer og fullmakter for arbeidsutvalget. I tillegg skal sentralstyret fastsette tidspunkt og saksliste for landsstyremøter, samt innstille på budsjett og øvrige saker overfor landsstyret. Sentralstyret ansetter sentralorganisasjonens medarbeidere, fastsetter stillingsinstruks og innehar arbeidsgiveransvaret. Det er sentralstyrets ansvar å sørge for at generalsekretærs oppgaver blir utført dersom generalsekretær ikke er ansatt eller av andre årsaker ikke utfører vedtatt stillingsinstruks.

Sentralstyrets avgjørelser kan ankes inn for Landsstyret.

Dersom et medlem av sentralstyret trekker seg fra sitt verv, velger landsstyret et nytt medlem etter innstilling av valgkomiteen.. Dersom leder trekker seg, fungerer politisk nestleder som leder frem til neste landsmøte.

For å være beslutningsdyktig må minst halvparten av sentralstyret være tilstede.

I tilfeller av stemmelikhet, kan voteringen avgjøres gjennom loddtrekning.

 • 6 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) avholdes som regel en gang i uka. AU sikrer organisasjonens interesser mellom sentralstyremøtene og er et saksforberedende organ for Sentralstyret. AU svarer til sentralstyret.

Arbeidsutvalget består av leder, politisk og organisatorisk nestleder og generalsekretær. Generalsekretær har kun møte-, tale- og forslagsrett. Internasjonal leder og studentleder har møterett i Arbeidsutvalget og innkalles etter behov.

Dersom det er forhold som gjør det vanskelig for en av nestlederne å møte i AU, kan sentralstyret oppnevne et annet sentralstyremedlem til utvalget, for perioden det gjelder.

Arbeidsutvalget godkjenner opprettelse av ny lag og vedtekter for disse.

 • 7 Generalsekretær

Sentralstyret ansetter generalsekretær på åremål på inntil to år med mulighet for forlengelse inntil to år.

Generalsekretær leder sekretariatet og organisasjonens daglige drift. Generalsekretær har ansvar for den daglige økonomistyringen, oppgaver gitt i stillingsinstruksen, samt å følge opp vedtakene i sentralstyret.

Generalsekretær har observatørstatus i alle organisasjonens møter.

 • 8 Kontrollkomite

Kontrollkomiteen har til oppgave å føre kontroll med at sentralstyrets og landsstyrets disposisjoner holder seg innenfor vedtekter, budsjettrammer og vedtak fattet av landsmøtet. Kontrollkomiteen påser at ekstern revisjon av Europeisk Ungdoms regnskap blir foretatt og avgir en skriftlig rapport til landsmøtet. Komiteen velges av landsmøtet og kan kun avsettes av landsmøtet.

 • 9 Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg består av fem medlemmer. Internasjonal leder velges som en del av sentralstyret og de fire øvrige medlemmene velges av landsmøtet.

Dersom et av medlemmene i internasjonalt utvalg trekker seg, kan landsstyret velge et nytt for resten av perioden.

Internasjonalt utvalg fremmer forslag om internasjonale prosjekter til sentralstyret og administrerer organisasjonens internasjonale prosjekter. Internasjonal leder har sammen med politisk nestleder også ansvar for samarbeidet med JEF.

 • 10 Valgkomité

Valgkomiteen skal innstille kandidater til tillitsverv som velges av landsmøtet, og består av en leder sammen med fire medlemmer som velges av landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.  Dersom et medlem av valgkomiteen trekker seg kan landsstyret velge et nytt medlem. Landsstyret kan gi sentralstyret fullmakt til å supplere valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling offentliggjøres senest to uker før landsmøtet.

 • 11 Lagene

Europeisk Ungdoms organisasjon består av fylkeslag, studentlag og lokallag ved læresteder eller i geografiske områder hvor det er tilstrekkelig medlemsgrunnlag og interesse for aktivitet.

Alle lokalorganisasjoner skal avholde årsmøte hvert år. Dersom årsmøte ikke er avholdt kan sentralstyret innkalle til årsmøte med 2 ukers forvarsel.

Europeisk Ungdoms lag skal følge standardvedtekter som er vedtatt av Landsmøtet, med mindre noe annet er spesifisert av årsmøtet og godkjent av arbeidsutvalget.

For å kunne representere et lag i Europeisk Ungdoms organer er det påkrevd at man har avholdt årsmøte i løpet av de siste 18 månedene, er medlem av det respektive laget på representasjonstidspunktet og oppfyller alle medlemskrav i § 2. Landsstyret kan oppnevne representanter for fylker uten lag.

 • 12 Programmer og uttalelser

Organisatorisk og politisk program vedtas og kan kun endres av Landsmøtet.Disse programmene skal forberedes av landsmøteforberedende komiteer.

Uttalelser vedtas av landsmøtet eller landsstyret.

Sentralstyret kan vedta politiske uttalelser, men disse må godkjennes av Landsstyret på første landsstyremøte etter vedtak.

Medlemmer av landsstyret i Europeisk Ungdom kan be om at tidligere vedtatte uttalelser tas opp til behandling av landsmøtet i løpet av toårsperioden resolusjonene er gyldige

Alle medlemmer og lag i Europeisk Ungdom har rett til å fremme uttalelser til sentralstyret, landsstyret og landsmøtet.

 • 13 Kombinasjon av verv og stilling

Ingen kan være ansatt i Europeisk Ungdoms sentralorganisasjon, eller medlem av Europeisk Ungdoms kontrollkomite, og samtidig ha tillitsverv som innebærer stemmerett i sentralstyret, landsstyret eller landsmøtet. Unntak gjelder for ansettelser i tidsavgrensede perioder eller deltids prosjektstillinger.

 • 14 Inhabilitet

Tillitsvalgte i Europeisk Ungdom er inhabile og kan ikke delta i avstemninger hvor vedkommende har en personlig interesse i sakens utfall.

Ved avgjørelse av om en tillitsvalgt er inhabil skal det blant annet legges vekt på om den tillitsvalgte kan få en særlig fordel, tap eller ulempe som følge av avstemningen.

Den tillitsvalgte avgjør selv om vedkommende er inhabil og plikter å gi beskjed om dette før avstemningen. Ethvert medlem av det organet som skal treffe beslutning i saken kan kreve at inhabilitetsspørsmålet legges frem for votering. Beslutning treffes med simpelt flertall.

Ingen kan delta i votering om egen inhabilitet. Bestemmelsene i denne § 15 gjelder ikke i politiske spørsmål eller ved personvalg.

 • 15 Vedtekstendringer

Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet etter innstilling fra landsstyret. For gyldig beslutning kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Endringene trer i kraft umiddelbart. Vedtektsendringer som gjelder landsmøtet, trer i kraft fra og med neste landsmøte, med mindre landsmøtet vedtar annet med 3/4 flertall.

Forslag til vedtektsendringer må være sentralstyret i hende senest 4 uker før landsmøtet. Endringsforslag skal sendes landsmøtedelegatene senest 2 uker før landsmøtet, og landsstyret innstiller overfor landsmøtet på endringsforslagene.

 • 16 Tolkning og dispensasjon

Landsstyret kan med 4/5 flertall innrømme dispensasjoner fra vedtektene eller foreta tolkninger av gjeldende vedtekter. Eventuelle dispensasjoner eller tolkninger skal informeres om ovenfor neste landsmøte. Der vedtektene ikke gir uttømmende forklaring på hvorledes et forhold skal avgjøres, følges alminnelig og god organisasjonspraksis. Organisasjonens tidligere praksis skal tillegges vekt.

Dersom Stortinget vedtar at Norge skal ha en folkeavstemning om Norges forhold til EU eller EØS går Europeisk Ungdom inn i en dispensasjonsperiode. Vedtektene bør etterfølges til beste evne, men det tas høyde for at en slik periode kan gjøre det vanskeligere å ha en helt normal periode.

 • 17 Oppløsning

Oppløsning av Europeisk Ungdom krever 2/3 flertall på to påfølgende Landsmøter med minst to måneders mellomrom. Europeisk Ungdom kan ikke bli oppløst så lenge det finnes fem fungerende lag som motsetter seg nedleggelse. Eiendeler tilfaller Europabevegelsen, dersom ingen ny organisasjon med samme navn og formål som nevnt i § 1 blir stiftet innen fem år fra oppløsningsdatoen. Arkiv og protokoller sendes til Riksarkivet for oppbevaring.

 • 18 Økonomi

Europeisk Ungdom er selv ansvarlig for egen økonomi. Europeisk Ungdoms regnskapsår er fra 1. januar til 31. desember. Leder og generalsekretær forplikter organisasjonen individuelt og i fellesskap. Sentralstyret og sekretariatet krever inn den til enhver tid gjeldende kontingent vedtatt av landsmøtet. Lagene er ansvarlige for egen økonomi.

Økonomiske forpliktelser som lagene eller enkeltpersoner har pådratt seg er Europeisk Ungdom kun ansvarlig for etter forutgående skriftlig avtale mellom Europeisk Ungdoms sentralledd og det aktuelle laget eller enkeltpersonen. Midler fra lokallag som ikke har gjennomført årsmøte i løpet av to påfølgende år tilfaller sentralorganisasjonen. Midler fra lokallag som ikke har gjennomført årsmøte i løpet av to påfølgende år tilfaller sentralorganisasjonen.

 • 19 Suspensasjon og eksklusjon

Sentralstyret kan gi advarsel til, suspendere eller ekskludere medlemmer som:

 • Bekjenner seg til annen politisk oppfatning enn den som bygger på organisasjonens formålsparagraf.
 • Ved sin handlemåte har skadet organisasjonen utad eller innad, eller begått et grovt brudd på vedtektene.
 • Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av pkt. 1, pkt. 2 eller annet regelverk vedtatt av sentralorganisasjonens organer

Beslutninger om eksklusjon krever 2/3 flertall i sentralstyret. Medlemmer som blir ekskludert av sentralstyret kan anke avgjørelsen inn for landsstyret. Eksklusjonen må ankes innen 14 dager. Landsstyret kan beslutte å oppheve eksklusjonen ved 2/3 flertall. En eksklusjon kan være en eksklusjon fra retten til å inneha verv i organisasjonen eller en eksklusjon av medlemskap.