– Mindre dramatisk i EU

Utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde tirsdag (16.11) sin halvårlige redegjørelse til Stortinget om status i Norges forhold til EU. Noen av fokusområdene i redegjørelsen denne gang var status i europeisk økonomi, EØS-midlenes fremtid og utviklingen i spørsmålet om mulig alkoholreklametvang i Norge.

Hovedfokuset til utenriksministeren var utviklingen i den europeiske økonomien. Med referanse til forrige redegjørelse kunne Støre nå betryggende fortelle om et Europa på rett kjøl – selv om noen land fremdeles står overfor store utfordringer.

«5. mai i år, dagen etter at jeg holdt min forrige EU/EØS-redegjørelse i Stortinget, sa forbundskansler Angela Merkel i Forbundsdagen at Europas fremtid sto på spill. Den kritiske situasjonen i Hellas og faren for at eurosamarbeidet ville sprekke, krevde krisetiltak i EU.Nå, et halvt år senere, er sitasjonen noe mindre dramatisk. Den realøkonomiske tilbakegangen ser ut til å være over for flere av de store europeiske landene, fremst i Tyskland, men også i Polen, Storbritannia og Nederland. Selv om veksten er lav og skjør, har den overgått manges forventninger», sier Støre.

Får neppe unntak for alkoholreklame

Norge kan bli tvunget til å åpne opp for alkoholreklame fra TV-kanaler som sender utenfor Norges grenser. Utenriksministeren beklaget at Norge ikke har maktet å forhandle frem noe unntak – og advarer om at Norge svært sannsynlig vil måtte lempe på dagens absolutte forbud.

«Direktivet om audiovisuelle medietjenester, som endrer det såkalte tv-direktivet, griper inn i norsk politikk. Direktivet handler i første rekke om vilkårene for formidling av fjernsynssendinger i EØS-området. Mottakerland har ikke adgang til å begrense reklame som er i samsvar med direktivet i sendinger fra andre land.

Norge har i dag en tilpasning som gir adgang til å stanse alkoholreklame i slike sendinger når de er særskilt rettet mot Norge. Denne adgangen gjelder kun i kabel-tv-nett. Norge ønsker å beholde denne adgangen, og utvide den til å gjelde det digitale bakkenettet. Kommisjonen har tydelig tilkjennegitt at vi ikke kan videreføre dette unntaket.

Det er tatt en rekke kontakter på politisk nivå, både med Kommisjonen og med utvalgte EU-land. Regjeringen mener det vil være svært uheldig for det helhetlige folkehelsesamarbeidet om Norge må oppgi sin mulighet til å stoppe alkoholreklame i rettede tv-sendinger, og vil jobbe på bred basis for å nå frem overfor EU», forteller Støre.

Arbeider for å få unntak fra innskuddsgarantidirektivet

EU har hevet innskuddsgarantiene for private innskytere i europeiske banker fra ca 20.000 euro til 100.000 euro denne høsten. Regelverket er en del av det store oppgjøret etter finanskrisen. For Norges del vil imidlertid 100.000 euro være en lavere garantisum enn dagens norske garanti på 2.000.000. En slik senkning ønsker regjeringen å unngå. Per dags dato har imidlertid regjeringen ikke maktet å komme noen vei i forhandlingene med Kommisjonen.

«Som regjeringen har informert Stortinget om, senest i Nasjonalbudsjettet 2011, har EU, som ett av tiltakene i kjølvannet av finanskrisen, vedtatt fullharmonisering av innskytergarantien til 100 000 euro per innskyter per bank. Den norske innskytergarantien er på 2 millioner kroner, altså godt over det dobbelte av det beløp som etter EU-direktivet skal gjelde fra årsskiftet. Norge har fra første stund arbeidet meget aktivt for å kunne beholde den norske innskytergarantien slik den er i dag.Senest i forrige uke tok finansministeren opp denne saken med kommissær Barnier, og det legges om nødvendig opp til videre kontakt framover. Barnier selv uttalte både under møtet og til NRK Dagsrevyen umiddelbart etter møtet at det arbeides videre med denne saken», sier Støre.

Les hele redegjørelsen her.