EUs klimaplan gir store muligheter for Trøndelag

Av Agnethe Thun Hindbjørgmo, organisasjonsrådgiver i Europeisk Ungdom
Tidligere publisert hos Midtnorsk debatt.

EU-kommisjonen lanserte i 2019 «grønn giv» (European Green Deal) hvor målet er å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. Det åpner for store muligheter for teknologihovedstaden Trøndelag.

EU ønsker å kutte utslippene med 50-55 prosent innen 2030 og sikter på nullutslipp av klimagasser innen 2050. Målet med grønn giv er en bærekraftig og sirkulær økonomisk utvikling som skal føre til mindre forurensning, lavere klimagassutslipp, bedre helse, økt livskvalitet og nye arbeidsplasser.

EU-kommisjonen har utarbeidet mange gode tiltak som kan settes i verk for å nå målene i klimaplanen. Her fokuseres det blant annet på grønne investeringer, avkarbonisering av energisektoren og støtte til innovasjon i industrien. Alle skal med i omstillingen mot et bærekraftig grønt samfunn, planen inkluderer derfor alle deler av økonomien, så vel som næringsliv, regioner og innbyggere. Forskning og teknologi er uunnværlig for å nå målene i Paris-avtalen.

Klimaplanen åpner store muligheter for Trøndelag som region til å ta del i den grønne omstillingen. Som teknologihovedstad vil EUs satsning på klima være et sterkt signal for forskningsmiljøene i Trøndelag, med NTNU og Sintef i spissen.

Et verktøy mot realisering av Green Deal er Horisont Europa, EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram fra 2021. Gjennom Horisont Europa lyser kommisjonen ut midler for å nå målene i Green Deal, og over 35 prosent av midlene er satt av til tiltak som bidrar til å realisere klimamålene. Det gis blant annet støtte til utvikling av levedyktig, banebrytende og innovative teknologier, samt støtte til små og mellomstore bedrifter for markedsintroduksjon og oppskalering.

Her har Trøndelag gode muligheter til å søke om midler til prosjekter som er med på å realisere målene i Green Deal, samt ta del i et europeisk forskningsmiljø.

EU-samarbeidet legger til rette for deling av kunnskap og teknologi. Ved deltakelse i EUs rammeprogram får aktørene tilgang til midler, forskningsnettverk, infrastruktur og nye markeder. Vi lykkes best når vi står sammen. Sammen kan vi utvikle konkurransedyktig, nullutslippsteknologi til det beste for hele Europa.

EUs grønne giv gir store muligheter for Trøndelag til å medvirke i den grønne omstillingen. De tyngste byrdene bærer vi sammen. Det europeisk samarbeidet har gitt oss fred, frihet og muligheter. Nå skal vi løse klimakrisen i fellesskap!