Klimaforhandlingene

FB header (2)

Europeisk Ungdom følger klimaforhandlingene i Paris tett hvor vi mener at Norge forut for forhandlingene har tatt en alt for liten del av ansvaret. Blant annet skulle vi ha forpliktet oss til 40 prosent utslipp i ikke-kvotepliktig sektor med en gang, i stedet for å gå gjennom lange forhandlinger med EU. Norge har derfor lite legitimitet ved forhandlingsbordet. Vi spør oss om det beste for miljøet hadde vært om vi bare ble hjemme og lot EU fikse biffen for oss.

Mellom 30. november og 11. desember møtes stats- og regjeringsledere fra FNs medlemsland i et forsøk på å bli enige om kutt i utslipp av klimagasser for alle verdens land. På toppmøtet i Paris (COP21) skal verden sammen ta ansvar for å redusere klimaendringene. Målet er å få på plass en ny global klimaavtale.

InstagramEU har vist seg som verdens mest ambisiøse klimaprosjekt, blant annet gjennom et felles mål om 40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030. I mangel på en global forpliktende klimaavtale, og at flere store utslippland har trukket seg fra Kyoto-avtalen, står EU igjen som det eneste internasjonale samarbeidet som juridisk binder medlemslandene til forpliktelser i klimapolitikken. Ambisiøse klimamål er vel og bra, men det hjelper lite når de ikke blir fulgt opp – slik som i Norges tilfelle. Det vi trenger er bindende avtaler, og at landene implementerer og investerer i de tiltak som kan redusere utslippene.

EU har kuttet sine utslipp med 23 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Norge har økt sine utslipp med 26 prosent. Det gir Norge svært dårlig legitimitet foran klimaforhandlingene. Det er EU som dytter Norge i en grønnere retning, med blant annet en forpliktelse om å kutte 40 prosent innen 2030 (i kvotepliktig sektor).

Spørsmålet er derfor om ikke den norske forhandlingsdelegasjonen bare skulle blitt hjemme. På den måten hadde de spart en hel del CO2. Heldigvis er EU på plass i Paris med konkrete, forpliktende tiltak for hvordan de skal oppnå målene.

Europeisk Ungdom mener at:

  • EU er verdens mest ambisiøse klimaprosjekt.
  • Norge må samarbeide tett med EU for en grønnere europeisk energi‐ og klimapolitikk.
  • Subsidieordninger som fremmer utvikling av fornybar energi må videreføres helt til kostnadsreduksjonene i fornybar energiproduksjon har gjort sektoren konkurransedyktig med fossile brensler.
  • Et reforhandlet kvotehandelssystem (ETS) er en nødvendig mekanisme for å nå klimamålene.
  • EU må bli en fullverdig sirkulær økonomi innen 2050.
  • EU har et ansvar for å hjelpe utviklingsland over klimafiendtlige stadier i utviklingen og rett over på klimavennlige løsninger.
Les mer

Rannveig (sentralstyret) // Blir det mulig å få til noe i Paris? // iEuropa.no

Unge stemmer i COP21 // egne nettsider

Nikolai (leder) // Klimakrutt // Hamar Arbeiderblad

Camilla (nestleder) // Klimaavtale i boks! // egne nettsider