– Hvor er generasjonen født etter 1980?

Europabevegelsen - LM2011I anledning Europabevegelsens landsmøte denne helgen etterlyser Anne Margrethe Lund, leder i Europeisk Ungdom, flere unge stemmer i EU-debatten.

«EU-debatten anno 2011 er satt med tydelige fronter mellom etablerte aktører som Europabevegelsen og Nei til EU, og  veltrente debattanter fra 1994. Det er en mangel på unge stemmer i dagens EU-debatt», uttaler Lund.

«Skal EU-debatten bli noe mer enn et vedvarende ordskifte mellom vinnerne og taperne fra 1994 – og 1972 – må generasjonen født etter 1980 i større grad på banen. Det gjelder på både ja- og nei-siden», fortsetter Lund.

«EU-debatten handler ikke bare om hvorvidt man er for eller mot norsk EU-medlemskap, eller om hvem som har rett, men om viktige spørsmål knyttet til personvern, migrasjon, klima- og miljø,  og ikke minst Europas økonomiske fremtid. Dette er temaer som vi vet engasjerer ungdom. For Europeisk Ungdom blir det derfor viktig å løfte frem disse temaene i de politiske debattene på landsmøtet – og i det offentlige ordskiftet», sier Lund.

Europeisk Ungdom er godt representert på helgens landsmøte gjennom en delegasjon på syv personer (pluss leder), samt en rekke ungdomsdelegater i de ordinære landsmøtedelegasjonene.

Europabevegelsens  54. ordinære landsmøte avholdes på Thon Hotell Oslo Airport lørdag 26. og søndag 27. mars.

Migrasjon
EØS-avtalens prinsipper om fri bevegelse av arbeidskraft danner grunnlaget for et felles arbeidsmarked i hele EØS-området. I tillegg samarbeider Norge med de fleste EU-landene gjennom Schengen-samarbeidet. Dette samarbeidet sørger for passfrihet og rett til fri bevegelse internt i Schengen-området, samt felles grensekontroll. Videre samarbeider Norge med EU gjennom Dublin II-forordningen, som blant annet gir asylsøkere rett til hurtig behandling av asylsøknader, samt førstelandsprinsippet om at en asylsøker skal få søknaden behandlet i det første landet søkeren kommer til.
På grunn av krig, fattigdom, naturkatastrofer med mer kommer mange mennesker til Europa, ikke minst fra våre naboland i Afrika. Migrasjonsstrømmer har blitt en hovedutfordring for EU, og gjennom flere år har man satt migrasjon høyt på den politiske agendaen. Det er viktig med god grensekontroll og god dokumentsikkerhet slik at man vet hvem som kommer til Europa og på hvilket grunnlag. Felles spilleregler og felles visumpolitikk er viktig. For EU er det viktig at medlemslandenes praksis i størst mulig grad er harmonisert; dette for å sikre like rettigheter for asylsøkere, uavhengig av hvilket medlemsland asylsøkeren kommer til. Samtidig er det avgjørende at flyktninger og asylsøkere behandles humant, og at deres rettssikkerhet i Europa styrkes.
Kampen mot organisert menneskesmugling og menneskehandel er høyt prioritert i EU, og det er viktig å vurdere hvordan dette kan gjøres i samspill med en politikk for lovlig arbeidsinnvandring.
Europeisk Ungdom mener at:
 Norge og EU skal jobbe for en liberal arbeidsinnvandringspolitikk til Europa og mellom EU-landene
 Norge og EU skal jobbe for en human asylpolitikk der rettssikkerhet står i fokus
 Schengen-samarbeidet skal etter hvert utvides til å omfatte samtlige EU-land
 EU og Norge må intensivere arbeidet med å fremforhandle returavtaler med viktige opphavsland og transittland
 EU må hindre hjemsending av asylsøkere til land som ikke kan garantere for grunnleggende menneskerettigheter, herunder praktisering av dødsstraff
 Norge og EU skal sørge for at felles regler for behandling av asylsøkere overholdes
 Norge og EU skal jobbe sammen om retningslinjer for regularisering av papirløse flyktninger som kan vise til en sterk tilknytning til det aktuelle landet
 Norge må hjelpe sentrale mottaksland, som Hellas og Malta, for å sikre en likeverdig og human behandling av asylsøkere