Regjeringen lover mer aktiv europapolitikk. Har vi hørt det før?

Regjeringens tilsvar til Europautredningen

Èn time etter fredsprisvinneren ble annonsert fredag 12.10.12 la Utenriksdepartementet frem stortingsmelding 5, tilsvaret til Europautredningen. Her er hovedkonklusjonenene i meldingen.

For det første understreker stortingsmeldingen at en samlet regjering anerkjenner EØS-avtalens betydning for norsk økonomi. Det pekes på at Norge gjennomgående er tjent med utviklingen av felles regler og standarder for virksomheten i det europeiske markedet og vist seg å være en robust ramme for det økonomiske samkvemmet mellom landene i EØS-området.

Foruten å peke på kunnskapshullene og informasjonsmangelen knyttet til europapolitikk i Norge, beskriver stortingsmeldingen at det komplekse og stadig mer omfattende forholdet til EU krever nye tiltak. Kort oppsummert skisserer stortingsmeldingen følgende virkemidler:

  • Støtte opp om skolens arbeid slik at læreplanene nås, og legge til rette for at det utformes informasjonsmateriell som kan benyttes til støtte i skolens undervisning.
  • Bidra til et godt europaforskningsmiljø i Norge.
  • Arbeide for å styrke EØS-kompetansen på alle nivå i forvaltningen gjennom opplæringstiltak og bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse.
  • Arbeide for at alle departementer utnytter muligheten for sekondering av nasjonale eksperter til Kommisjonen best mulig. Regjeringen ser det som ønskelig at også lokale og regionale myndigheter får mulighet til å sekondere nasjonale eksperter og hospitanter til Kommisjonen.
  • Arbeide for utplassering av nasjonale eksperter til Europarlamentet.
  • Fortsatt legge til rette for god samordning og effektivitet i forvaltningens arbeid med EU/EØS-saker.
  • Involvere kunnskapsmiljøer og berørte parter i vurderingen av viktige europapolitiske spørsmål.

Stortingsmeldingen i sin helhet finner du her.

Leder i Europeisk Ungdom Ninni Høver, har følgende kommentarer til meldingen:

”Stortingsmeldingen understreker viktigheten av å øke kunnskapsnivået, i tillegg til å tydelig presisere Regjeringens forståelse av EØS som gunstig og verdifull for Norge. Således skuffer ikke meldingen.

Det er allikevel få konkrete tiltak som er skissert, og pakket inn i defensive formuleringer som «skal tilrettelegge for» og «bidra til». Ergo er det ingen garantier for at viktige og riktige tiltak blir gjennomført. Det er særlig grunn til å tro at lite vil skje- ettersom de to forrige stortingsmeldingene omhandles EU og EØS har inneholdt flere av de samme målene. Det ser heller ikke ut til at foreligger planer om økte bevilgninger i statsbudsjettet til tiltakene.

For øvrig er jeg godt fornøyd med at alle punktene i Europeisk Ungdoms høringssvar er inkludert i meldingen”.  

Europeisk Ungdoms kommentar til Europautredningen og forslag til hvordan Norge bør møte de europapolitiske utfordringene, finner du i vårt høringssvar.