Europeisk Ungdom lanserer rapport om den europeiske sirkulærøkonomien

Over det siste året har Europeisk Ungdoms internasjonale utvalg jobbet på en rapport basert på en studietur på sirkulærøkonomi til Nederland. Prosjektet het «Circular Economy in European Supply Chains» og ble gjennomført i samarbeid med JEF Nederland høsten 2018.

Målet med prosjektet var å samle ungdom fra hele kontinentet for å bli klokere på den sirkulære økonomien i Europa i dag. Sirkulærøkonomi har i dag blitt et ‘buzzword’ både i Norge og Europa, men få vet hva det handler om i praksis. Nederland er blant de landene i Europa som har kommet lengst i å definere dette og regjering, lokale myndigheter og næringsliv har allerede tatt flere steg på veien mot en mer sirkulær økonomi. 

Prosjektet vårt ønsket å se på hvordan Nederland har fått dette forspranget og hva nederlandsk og europeisk næringsliv gjør for å gjøre aktiviteten sin mer sirkulær. Siden Europakommisjonen lanserte sin Sirkulærøkonomipakke med forslag til en rekke tiltak for å oppnå avfallsreduksjon og økt gjenvinning i 2015 har det vært en rask utvikling på feltet. Næringslivet i Europa går nå aktivt disse tiltakene i møte og Nederlandske bedrifter har startet flere initiativ for å gjøre privat sektor mer sirkulær.

I rapporten diskuterer vi hvorvidt initiativ som dette kan anses som bedrifters samfunnsansvar og om slike ‘Corporate Social Responsibility’-initiativ er med på å fremme sirkulærøkonomien. Vi tar også opp til hvilken grad det europeiske prosjektet kan være med å drive frem en felles europeisk sirkulærøkonomi.

Prosjektgruppen gir også sine egne definisjoner på de viktigste begrepene som ‘sirkulærøkonomien’, ‘bedrifters samfunnsansvar’ og ‘sirkulære virksomhetsmodeller’ for å gi innblikk i hvordan unge ser på disse temaene.