EU i kommunevalget

I en rapport KS ga ut i 2012 ble det stadfestet at omlag 70 % av sakene som behandles i norske kommune- og bystyrer på er berørt av EU på et tidligere stadium. Har vi egentlig et lokaldemokrati i Norge da? I anledning lokal- og fylkestingsvalget har vi spurt to av våre egne tillitsvalgte som stiller til valg hvordan de tror EU påvirker kommunene. 

anne marieNavn: Anne Marie Lund
Alder: 18
Bosted: Sola
Stiller til valg i: Sola
Hvordan påvirker EU din kommune: EU påvirker Sola i stor grad på samme måte som alle andre kommuner blir påvirket av lovverk og direktiver vedtatt av EU.
Hvordan vil du arbeide for å fremme samarbeid mellom din kommune og EU dersom du blir valgt inn: EU har utrolig mange gode arenaer for samarbeid som også Sola kan ha god nytte av. Det finnes mange programmer spesielt rettet inn mot ungdom i form av prosjekter, kurs og utvekslingen innen mange forskjellige sjangre. Det finnes mange gode kulturprogram som også kulturtilbudene for ungdom i Sola også kan delta på. Det finnes også et EU volontørprogram jeg ser andre kommuner har benyttet seg av som også kan være en mulighet i Sola. Det er viktig og med internasjonalt samarbeid og som nevnt har EU gode tilbud som jeg vil oppfordre Sola til å ta i bruk. Dersom jeg blir valgt ønsker jeg og være positiv til økt samarbeid og mer utveksling til EU.

 

ragnhild 2Navn: Ragnhild Hoff Eilertsen
Alder: 19
Bosted: Bergen
Stiller til valg i: Bergen

Hvordan påvirker EU din kommune: Bergen kommune blir påvirket av EU hver eneste dag på ulike måter. En stor andel av alle sakene som behandles i kommunen har allerede vært berørt av EU på et tidligere tidspunkt – uten at vi har fått vært med. EU legger også sterke føringer for hvordan vi skal leve vår hverdag både når det gjelder arbeidsliv, miljø, næringsliv og mye mye mer.

Hvordan vil du arbeide for å fremme samarbeid mellom din kommune og EU dersom du blir valgt inn: Jeg vil først og fremst øke kunnskapsnivået om hvor stor grad EU påvirker kommunen og avgjørelsene vi tar. Videre vil jeg utnytte de mulighetene vi har for samarbeid med EU og jobbe med å få flere til å benytte seg av tilbudene som finnes, som for eksempel skoleutveksling.