Er rikingers bankinnskudd virkelig norske interesser?

Sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom, Kasper Nordeng Larsen spør om de rikestes bankinnskudd er viktigere enn å forhindre overvåkning av folket?

Europautredningen slår fast at Norge har begrenset innflytelse og påvirkningskraft i EUs politiske prosesser. Norske politikere får i blant aller nådigst være med på diskusjonen, men må vente på gangen når politikken skal vedtas. Likevel er det et visst handlingsrom. Den norske regjeringen kan delta i uformelle ministermøter og ellers bruke vanlige diplomatiske kanaler for å ytre sin mening om direktiver og forordninger som påvirker Norge.

Diplomatiet følger sine egne finurlige spilleregler. De store er størst, og det får de andre bare finne seg i. De små må velge sine kamper.
Gitt den begrensede påvirkningsmuligheten regjeringen har overfor EU er det betimelig å stille spørsmål ved hvilke saker regjeringen velger å bruke sine få møtetimer med EU på. De siste årene har hovedprioriteten primært vært å sikre pengene til norske rikinger.

Siden 2008 har ulike norske finansministre fra forskjellige partier brukt enhver mulighet de har hatt til å overbevise EU om at Norge bør få ha en innskuddsgaranti på 2 000 000 kroner. Det er beløpet du er garantert selv om banken din skulle gå konkurs. EU sier nei, og krever at Norge setter ned summen til standarden i EU – altså 100 000 euro (ca. 830 000 kroner). EUs hovedargument er at hvis man i Norge kan garantere for et høyere beløp enn i EU, vil norske banker få en urettferdig konkurransefordel.

Tapt sak?
Dette er en kamp Norge kommer til å tape, noe både finans- og statsministeren har innrømmet. I beste fall får man til en overgangsordning i fem år. Skiftende regjeringer har altså brukt mye tid og betydelig politisk kapital for sannsynligvis å oppnå absolutt ingenting. Det er en svært dårlig investering.
For det første fordi en standardisering av regelverket ikke er særlig problematisk, bemidlede bankkunder kan nemlig bare spre pengene utover flere banker og oppnå samme garanti.
For det andre fordi det er viktigere kamper regjeringen bør kjempe. For eksempel kampen mot generell masseovervåkning av norske innbyggere.

Bruk heller politisk kapital på å sikre oss mot overvåking
EUs datalagringsdirektiv påvirker hver og én av oss som bruker internett (ifølge SSB er det etter hvert blitt en del). Dette direktivet pålegger internettilbydere å lagre data om hvem vi har kontakt med på nettet, når og hvordan. Alle norske borgere antas dermed å være skyldige til det motsatte er bevist.  Mye tyder heldigvis på at EU nå tar til vett og omgjør eller fjerner hele ordningen: datalagringsdirektivet har blitt kjent grunnlovsstridig i Tyskland, og ble for kort tid siden kjent i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter i en anbefaling fra generaladvokat Pedro Cruz Villalón. Saken skal opp for EU-domstolen på nyåret, vi venter i spenning.

Likevel vedtok Høyre og Arbeiderpartiet direktivet i 2011, og den nye regjeringen har valgt å la saken ligge. Dette til tross for høylytt kritikk fra opposisjonen og et overraskende samlet norsk organisasjonsliv. Norge kan altså ende opp med å innføre en masseovervåkning som ikke virker etter hensikten og strider mot demokratiske grunnprinsipper, men som også er i strid med EU-lovgivningen den er ment å etterkomme.

Det er denne saken norske statsråder bør hvalfarte til Brussel for å få unntak for, eller i ytterste konsekvens reservere seg mot. Hvis ikke vår kollektive frihet fra menneskerettighetsstridig overvåkning er verdt å forsvare stiller vi spørsmål ved om regjeringen virkelig skjønner hva «å forsvare norske interesser» betyr. Europeisk Ungdom ønsker at regjeringen kjemper for vår frihet, også på nettet. Ikke bare rike menneskers bankinnskudd som likevel blir sikret.

Vi har begrenset påvirkningskraft overfor EU. La oss ikke kaste den bort! 
Hvis du lurer på hvor mye diplomatisk og politisk kapital som brukes på å sikre de rikestes bankinnskudd kan du ta en titt på denne korte oversikten fra regjeringen:

Kronologisk oversikt over tiltak for å beholde den gjeldende norske innskuddsgarantiordningen, som dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank.

Når Hva
1994 Direktivet 1994/19/EF ble vedtatt. Minimums dekningsbeløp 20 000 euro.
1996 Dagens gjeldende norske innskuddsgarantiordning som dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank ble vedtatt.
1. oktober 2008 Den gode sikringsordningen er en viktig del av den norske finansreguleringen, og bidrar til at folk føler at sparepengene er trygge, slik de også var under den internasjonale finanskrisen høsten 2008. 1. oktober 2008 sendte Finansdepartementet ut en pressemelding der departementet orienterte om innskuddsgarantiordningen.
7. oktober Ecofinmøte i Brussel. Finansministrene inngikk en politisk enighet om å øke minimums dekningsbeløp til 50 000 euro for å bedre innskuddsdekningen i Europa.
15. oktober 2008 Kommisjonen la fram forslag til endring i innskuddsgarantidirektivet, med følgende hovedpunkter:

 • Minimums dekningsbeløp økes til 50 000 euro, og videre til minimum 100 000 euro
 • Forbud mot å la innskyterne selv dekke en del av tapet
 • Kortere utbetalingstid av innskuddene etter at en bank har gått over ende
12. november 2008 Norge blir kjent med at Rådet(Ministerrådet) arbeider med forslag om fullharmonisering av dekningsnivået fra 1. januar 2011. Dette skjer ved at Kommisjonen i European Banking Committee muntlig orienterte om at dette ble resultatet av et møte i en arbeidsgruppe under Rådet om kvelden den 11. nov. 2008.
13. november 2008 Finansminister Kristin Halvorsen sendte brev til Christine Lagarde(formann i Rådet og finansminister i Frankrike) med argumentasjon mot fullharmonisering. Ble fulgt opp med telefonmøte kort tid etterpå.
28. november 2008 Telefonmøte mellom finansminister Kristin Halvorsen og den franske finansministeren Christine Lagarde (formann i Rådet). Finansminister Halvorsen argumenterte for norsk posisjon.
29.-30. november 2008 Samtale mellom statsminister Jens Stoltenberg og den spanske statsminister José Luis Rodríguez Zapatero vedrørende Rådets forslag til endring i innskuddsgarantidirektivet om full harmonisering av innskuddsdekningen.
1. desember 2008 Samtaler mellom finansminister Kristin Halvorsen og den danske og den svenske finansminister vedrørende Rådets forslag til endring i innskuddsgarantidirektivet om full harmonisering av innskuddsdekningen.
2. desember 2008 Rådet vedtar kompromisstekst basert på forslaget fra Kommisjonen (common approach). Kompromissteksten inneholder blant annet minimumsharmonisering av dekningsnivået på 50 000 euro fra 1. juli 2009 til 31. desember 2010, og deretter fullharmonisering av dekningsnivået på 100 000 euro fra 1. januar 2011. Presidenten i Rådet kontakter EU-parlamentet med grunnlag i Rådets kompromiss.
3. desember 2008 Finansminister Kristin Halvorsen reiste til Brussel, for å drøfte saken med Christian Ehler, saksordfører i EU-parlamentet for endringsdirektivet. Posisjonsdokument sendt til samtlige parlamentsmedlemmer i ECON og, via de norske ambassadene, til alle finansdepartementene i EU-landene.
12. desember 2008 Finansminister Kristin Halvorsen tok opp innskuddsgarantisaken og norske argumenter og standpunkt i et intervju i Financial Times.
18. desember 2008 Europaparlamentet vedtok i plenum kompromisset man har kommet fram til med Rådet om endringer i innskuddsgarantidirektivet,(bl.a. med fullharmonisering av dekningsnivået).
26. februar 2009 Rådet vedtok endringer i innskuddsgaranti­direktivet, i samsvar med kompromisset man kom fram til med EP, med minimumsharmonisering på 50 000 euro fra 1. juli 2009 til 31. desember 2010, og deretter fullharmonisering av dekningsnivået på 100 000 euro fra 1. januar 2011.
11. mars 2009 Europaparlamentet og Rådet signerte direktivet, som får det offisielle navnet «Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11March 2009 amending Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay»
13. mars 2009 Direktivet publiseres i Official Journal.
29. mai 2009  Forslaget om å fullharmonisere dekningsnivået til 100 000 euro ble vedtatt uten noen form for konsekvensutredning, slik det vanligvis er krav om. Det ble derfor vedtatt i direktivet (direktiv 2009/14/EC) at Kommisjonen skulle utarbeide en rapport om hvorvidt kravet om fullharmonisering skulle opprettholdes. Kommisjonen sendte ut et høringsdokument med høringsfrist 27. juli 2009, der blant annet hensiktsmessigheten av fullharmonisering skulle vurderes.
26. juni 2009 Finansdepartementet sendte høringssvar der Norge tar klar avstand fra fullharmonisering.
27. august 2009 EU la ut en oppsummering av høringssvarene. 20 pst. gikk imot fullharmonisering av dekningsnivået.
4. september 2009 brev fra finansminister Kristin Halvorsen til kommissær for det indre marked, Charlie McCreevy, ble de norske synspunktene om at det er viktig for Norge å kunne beholde dekningsnivået på 2 millioner kroner per innskyter per bank gjentatt og utdypet.
1. oktober 2009 Kommissær Charlie McCreevy svarte i brev til finansminister Kristin Halvorsen. McCreevy forklarer i sitt brev hvorfor Kommisjonen ikke ønsker å tillate en slik ordning for Norge. Det sentrale argumentet i svaret fra McCreevy er at en særordning vil føre til konkurransevridning til fordel for norske banker – særlig i det nordiske markedet.
10. november 2009 Finansminister Sigbjørn Johnsen tok opp innskuddsgarantisaken påEFTA-ECOFIN-møte i Brussel. Tok også opp saken i møte med formannen i EPs komité for økonomiske og monetære saker (ECON) Sharon Bowles.
4. desember 2009 Finansminister Sigbjørn Johnsen tok opp saken på nordisk finansministermøte.
8. desember 2009 Finansministeren sendte brev til sine nordiske kollegaer der de andre nordiske landene ble bedt om å bekrefte at et unntak for den norske ordningen (kombinert med topping-up og eksportforbud – omtalt nedenfor) ikke ville virke konkurransevridende, og at de ikke ville gå imot en videreføring av den norske ordningen.
17. desember 2009 Svar fra den svenske finansmarknadsministeren. Han uttaler uttrykkelig at den norske ordningen ikke har svekket konkurransen i Norden. Den svenske finansmarknadsministeren uttaler også at han støtter en fullharmonisering.
18. desember 2009 Svar fra den danske finansministeren. Han ber norske myndigheter ta kontakt med Kommisjonen for å få vurdert en utforming av topping-up og eksportforbudet som er effektivt.
21. januar 2010 Svar fra den finske finansministeren. Han uttrykker stor sympati for de norske synspunktene, men mener på prinsipielt grunnlag at det vil være en fordel med en fullharmonisert ordning.
12. mars 2010 Brev fra finansminister Sigbjørn Johnsen til kommissær Michel Barnier der han gratulerer Barnier med utnevnelsen som ny kommissær for det indre marked. Johnsen orienterer om innskuddsgarantisaken i brevet, og varsler at han vil komme tilbake til saken i et eget brev senere.
11. juni 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til kommissær Barnier gir Johnsen en grundig orientering om saken og betydningen for Norge av å kunne beholde sikringsordningen som i dag.
12. juli 2010 Kommisjonens la fram forslag til et nytt direktiv om innskuddsgarantiordninger som skal erstatte direktiv 1994/19/EF og direktiv 2009/14/EF. Kommisjonen fastholder her at dekningsbeløpet skal fullharmoniseres til 100 000 euro per innskyter per bank.Av andre forslag kan det nevnes at:

 • det innføres en mulighet for medlemsstatene til å gjøre unntak for grensen på 100 000 euro i opptil 12 måneder for midlertidig høye innskudd knyttet til enkelte spesielle livssituasjoner (giftemål, skilsmisse, invaliditet, alvorlig sykdom og lignende) og innskudd knyttet til eiendomstransaksjoner
 • utbetalingstiden foreslås redusert til 7 dager, mot tidligere 20 arbeidsdager i direktiv 2009/14/EF og 3 måneder i direktiv 94/19/EF
 • nye regler om fondering av innskuddsgarantiordninger
2. august 2010 Svarbrev fra kommissær Michel Barnier, der Barnier fremholdte at det av hensyn til å sikre finansiell stabilitet er nødvendig å harmonisere dekningsnivået i alle land i EU til 100 000 euro. Barnier pekte særlig på kapitalflukt som argument mot at Norge skal kunne beholde dekningsnivået som i dag.
13. september 2010 Møte mellom finansminister Sigbjørn Johnsen og den franske finansminister Christine Lagarde angående blant annet innskuddsgarantidirektivet.
6. oktober 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte et nytt brev til kommissær Michel Barnier, der han ba om et møte med Barnier for å diskutere saken. I brevet utdypet finansministeren også sine argumenter for at Norge bør få adgang til å beholde innskuddsgarantidekningen på 2 millioner kroner per innskyter per bank.
10. november 2010 Møte mellom kommissær Barnier og finansminister Johnsen i Brussel. Der la finansministeren på nytt frem Norges synspunkter på endringene i innskuddsgarantidirektivet som ble vedtatt i EU tidlig i 2009, og ønsket om å få til tilpasning i det nye direktivforslaget som er til behandling i Rådet og Parlamentet.Finansministeren hadde også et bilateralt møte med Didier Reynders, Belgias finansminister og leder av rådet for EUs finansministre, ECOFIN. Saken om innskuddsgaranti ble også tatt opp her.
17. november 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen holdt innlegg på EFTA-ECOFIN-møte. Innskuddsgarantisaken var en sentral del av innlegget.
29. november 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen tok opp saken på nordisk finansministermøte.
2. desember 2010 Finansministeren møtte den tyske finansminister Dr. Wolfgang Schäuble i Berlin, og tok blant annet opp innskuddsgarantisaken.
8. desember 2010 Brev fra kommissær Michel Barnier til finansminister Sigbjørn Johnsen. Barnier uttalte at de vil være konstruktive for å finne en løsning på Norges problem.
3. februar 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen hadde møte med saksordfører i finanskomiteen i Europaparlamentet for det nye innskuddsgarantidirektivet, Peter Simon, samt skyggeordfører Burkhard Balz, for å søke å få til endring i det foreliggende forslag til nytt direktiv.
4. februar 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen hadde møte med den franske finans­ministeren Christine Lagarde i Paris, der blant annet innskuddsgarantisaken ble tatt opp.
8. februar 2011 Finansministeren sendte brev tilsaksordfører Peter Simon ogskyggesaksordfører Burkhard Balz som oppfølging av møtet 3. februar 2011, samt brev til den tyske finansministeren Dr. Wolfgang Schäuble, som oppfølging av møtet 2. desember og orientering om kontakten med parlamentet.
3. mars 2011 Saksordfører for innskuddsgarantisaken i Finanskomiteen i Europa-parlamentet, MEP Peter Simon, offentliggjorde utkast til komitéinnstilling, som er planlagt lagt fram 16. mars 2011. I utkastet til komitéinnstilling er det tatt inn en bestemmelse som ivaretar Norges posisjon.
4. mars 2011 Møte mellom finansminister Sigbjørn Johnsen og kommissær for det indre marked, Michel Barnier om innskuddsgarantisaken, med etterfølgende pressekonferanse. Se også Reuters dekning av møtet.
11. mars 2011 Finansministeren sendte brev til kommissær Barnier som oppfølging av møtet 4. mars 2011.
14. mars 2011 Brev fra den tyske finansminister, Dr. Wolfgang Schäuble. Schäuble uttaler at han er «confident that a solution will be found which will enable Norway to retain its present coverage level», og at den tyske regjeringen vil være mottakelig for en slik løsning.
16. mars 2011 Statssekretær Morten Søberg møtte den ungarske visestatssekretær Roland Nátrán i Budapest, som ledd i forberedelsene til møte mellom finansminister Sigbjørn Johnsen og den ungarske finansministeren, og formannen i Rådet våren 2011, György Matolcsy 22. mars 2011.
22. mars 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den ungarske økonomiministeren, og formann i Rådet våren 2011, György Matolcsy. Hensikten med møtet var å forklare Norges behov for å beholde gjeldende garantidekning for bankinnskudd.
9. mai 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den svenske finansminister Anders Borg og den svenske finansmarkedsministeren Peter Norman i Stockholm. Der la Johnsen fram Norges synspunkter i forbindelse med at EU-kommisjonens forslag for garantidekning for bankinnskudd er under behandling i Ministerrådet.
18. mai 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den britiske finansministeren George Osborn i London, og innskuddsgarantisaken var ett av temaene som ble tatt opp.
18. mai 2011 Skyggesaksordfører i innskuddsgarantisaken for den største grupperingen i Europaparlamentet, Burkhard Balz, var på besøk i Oslo etter invitasjon fra finansministeren. Innskuddsgarantisaken ble diskutert.
23. mai 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til den danske finansminister Claus Hjort Fredriksen, hvor Johnsen ber om danske støtte i Ministerrådet.
25. mai 2011 Peter Simon sendte brev til Sigbjørn Johnsen, og orienterer om at ECON-komiteen 24. mai 2011 har vedtatt en komitéinnstilling som inneholder en tekst som ivaretar Norges ønske om å kunne videreføre dekningsnivået på 2 millioner kroner per innskyter per bank.
31. mai 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til MEP Peter Simon ogMEP Burkhard Balz, og takket for deres arbeid med å få inn en bestemmelse som ivaretar Norges behov for å videreføre gjeldende dekningsnivå i ECON-komitens innstilling til Europaparlamentet i saken.Johnsen sendte videre brev til Dr. Wolfgang Schäuble (finansminister i Tyskland), Dr. György Matolcsy (finansminister i Ungarn), Rt Hon George Osborne (finansminister i Storbritannia) og Anders Borg, finansminister i Sverige. I brevene viste Johnsen til ECON-komiteens innstilling, og ba om støtte for at tilsvarende tekst ble tatt inn i Rådets felles tilnærming i denne saken.Johnsen sendte også brev til Kommissær Barnier, der han viste til ECON-komiteens innstilling, og ba om støtte til ECON-komiteens forslag i de kommende trilogforhandlingene mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen.
6. juni 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen var i Warszawa for å møte sin polske kollega Jacek Rostowski. Fra 1. juli 2011 overtar Polen formannskapet i EUs ministerråd, og den norske innskuddsgarantiordningen var blant sakene som ble diskutert med ham.
8. juni 2011 Finansminister Johnsen mottok brev fra Danmarks finansminister Claus Hjort Frederiksen.
21. juni 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til Polens finansministerJacek Rostowski som oppfølging av møtet 6. juni 2011.
4. juli 2011 Den tyske finansministeren, Dr. Wolfgang Schäuble, gjentar at den tyske regjeringen vil støtte en løsning for den norske innskuddsordningeni brev til finansminister Johnsen.
5. juli 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den nye finske finansministeren, Jutta Urpilainen, i Helsingfors for blant annet å diskutere innskuddsgarantisaken.
22. juli 2011 Kommissær Barnier sender brev til finansminister Johnsen, som svar på Johnsens brev 31. mai 2011.
30. juli 2011 Ungarns finansminister, Dr. György Matolcsy,orienterer i brev til finansminister Johnsen om at ECONFIN-rådet har vedtatt sin felles tilnærming til direktivet.
7. september 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til til formann i ECON-komiteen, Sharon Bowles. En kopi av dette brevet ble sendt til MEPPeter Simon og MEP Burkhard Balz.
7. september 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til Danmarks finansminister Claus Hjort Frederiksen
14. september 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen holdt videokonferanse med kommissær Barnier om innskuddsgarantien.
22. september 2011 Finansministeren Sigbjørn Johnsen sendte et brev til Kommissær Barnier som oppfølging av møtet 14. september.
17. oktober 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til finansminister i Storbritannia, George Osborne om innskuddsgarantisaken
24. oktober 2011 Finansminister Johnsen mottok brev fra Kommissær Michel Barnier, som svar på brev 22. september 2011.
 1. november 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte sin nye danske kollega, økonomi- og innenriksminister minister Margrethe Vestager Hansen, og diskuterte blant annet innskuddsgarantisaken.
 8. november 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen holdt innlegg på felles EFTA/ECOFIN-møte i Brussel, og understreket i sitt innlegg viktigheten for Norge av å få videreføre gjeldende dekningsnivå på 2 millioner kroner per innskyter per bank.
29. november 2011 Finansminister Sigbjørn Johnsen sender brev til den danske økonomi- og innenriksministeren Margrethe Vestager Hansen
19. desember 2011 Finansministeren sendte brev til Nederlands finansminister Jan Kees de Jager om innskuddsgarantisaken i forbindelse med de pågående forhandlingene mellom Rådet og Parlamentet.
19. desember 2011 Finansministeren sendte brev til Storbritannias finansminister George Osborne om innskuddsgarantisaken i forbindelse med de pågående forhandlingene mellom Rådet og Parlamentet.
11. januar 2012 Finansminister Johnsen møtte Frankrikes finansminister François Baroin i Paris, og innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert
 6. februar 2012 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den portugisiske finansministeren Vitor Gaspar i Lisboa. Innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert i møtet.
 8. februar 2012 Johnsen reiste videre til Spania, og der møtte han blant annet Spanias økonomiminister Luis de Guindos. I møtet ble blant annet innskuddsgarantisaken diskutert.
16. februar 2012 Europaparlamentet vedtok med 506 mot 44 stemmer ECON-komiteens innstilling til nytt direktiv om innskuddsgarantiordninger, inkludert bestemmelsen som tillater at Norge kan videreføre gjeldende dekningsnivå. Siden Rådet og Parlamentet ikke har blitt enige om en direktivtekst, går saken videre til andregangs behandling. Les mer her.
15. mars 2012 Finansminister Johnsen sendte brev til alle finansministrene i EU i forbindelse med at innskuddsgarantisaken nå kan gå  inn i en avsluttende fase, hvor han ber om støtte slik at den norske garantidekningen kan videreføres. Les brevet her.
27. mars 2012 Finansminister Johnsen mottok brev fra Storbritannias finansministere George Osborne, som svar på finansministerens brev 15. mars 2012.
14. april 2012 Finansminister Johnsen mottok brev fra Tsjekkias finansministere Miroslav Kalousek, som svar på finansministerens brev 15. mars 2012.
25. september 2012 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den italienske finansministeren Vittorio Grilli i Roma. Innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert i møtet.
13. november 2012 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte kommissær Barnier i Brussel og diskuterte blant annet innskuddsgarantisaken.
18. januar 2013 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte den irske finansministeren Michael Noonan i Dublin hvor blant annet innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert på møtet (Irland har formannskapet i EU våren 2013). Les mer her.
 30. januar 2013 Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte brev til Irlands finansminister Michael Noonan som oppfølging av møtet 18. januar 2013.
 31. januar 2013 Finansminister Johnsen møtte Frankrikes finansminister Pierre Moscovici i Paris, og innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert. Les mer her.
 23. mai 2013 Finansminister Sigbjørn Johnsen møtte Luxembourgs finansminister Luc Frieden i Oslo, og innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert.
 12. juni 2013 Finansminister Johnsen sendte brev til Luxembourgs finansminister Luc Frieden som oppfølging av møtet i Oslo 23. mai 2013.
 10. oktober 2013 I forbindelse med forhandlinger mellom Rådet og Parlamentet om innskuddsgarantisaken, sendte Finansminister Johnsen brev til følgende personer:

 11. november 2013 Finansminister Siv Jensen sendte brev til alle sentrale personer som deltar i trilogforhandlingene for å understreke at den nye regjeringen fullt ut støtter den forrige regjeringens arbeid i denne saken. Som vedlegg til brevet fulgte brev 5. november 2013 fra Finans Norge, som gir full støtte til regjeringens arbeid med denne saken. Brevene m/vedlegg ble sendt til følgende personer:

 • Finansminister i Litauen, Rimantas Šadžius
 • MEP Simon Peter, saksordfører (Socialists and Democrats)
 • MEP Burkhard Balz, skyggesaksordfører (Christian Democrats)
 • MEP Sven Giegold (Greens/European Free Alliance)
 • MEP Vicky Ford (Conservatives)
 • MEP Wolf Klinz (Liberals)
 • MEP Jurgen Klute (European United Left)
 • Kommissær Michel Barnier (Kommissær for det indre marked)

Et likelydende brev med vedlegg ble sendt personene på listen over

 20. november 2013 Statsminister Solberg møtte Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble, og innskuddsgarantisaken var en av sakene som ble diskutert.Se egen pressemelding om statsminister Solbergs besøk i Berlin.
 3. desember 2013 Statsminister Solberg møtte EU-kommisjonens president José Manuel Barroso i Brussel, og tok blant annet opp innskuddsgarantisaken.
11. desember 2013 Finansminister Jensen tok opp innskuddsgarantisaken i møter med kommissær Barnier og sentrale EU-parlamentarikere i Strasbourg. Finansministeren understreket igjen at en varig videreføring av den norske ordningen ikke gir noen form for konkurransevridning til fordel for norske banker. Samtidig kommenterte hun også konkret det vi nå vet blir drøftet i trilogforhandlingene om en overgangsperiode.
13. desember 2013 Finansminister Siv Jensen sendte likelydende brev til alle EUs finansministre om innskuddsgarantien. Se nyhetssak her. Les brevether. Finansministeren sendte samtidig også et likelydende brev til kommissær Barnier og de to EU-parlamentsmedlemmer Simon og Balz. Se brevet her

 

Påvirkningsarbeidet overfor EU-institusjonene i Brussel ivaretas i det daglige av den norske EU-delegasjonen. Delegasjonen har arbeidet løpende med saken helt siden den ble aktuell høsten 2008. Det meste av denne kontakten er imidlertid ikke i form av formell korrespondanse, men i form av diplomatiske kontakter. Dette arbeidet framgår ikke av oversikten ovenfor.