Adecco og EUs vikarbyrådirektiv

Vikarbyråene har kommet for å bli, i hvert fall så lenge behovet er der og det er det absolutt. Midlertidig stilling framfor fast stilling er ikke den ultimate situasjonen for arbeidstaker eller mottaker, men like fullt situasjonen for mange.

Dette må derfor tas på alvor, både i Norge og utfor våre grenser!

Antall vikarbyråer i Norge og Europa blomstrer for tiden, selv om hovedleverandør Adecco sliter. Ifølge SSB er det høyeste sykefraværet i Norge innen helse- og sosialtjenester, og det er nettopp innenfor denne sektoren vikarer strømmer til. Sektoren trenger sårt disse ekstra hendene, men de mange vikarene trenger og fortjener også rettigheter på lik linje med de fast ansatte.

Norge har gjennom generasjoner kjempet for arbeideres rettigheter, og avsløringene rundt Adecco-saken de siste dagene har endelig løftet vikarenes rettigheter fram i lyset. Adeccovikarer ved sykehjemmet Ammerudlunden i Oslo har for eksempel jobbet 84 timer i uka uten overtidsbetaling og sovet i bomberommet. Dette er et klart lovbrudd, men setter bare på spissen problemene innenfor bemanning til helse og omsorg. De gamle trenger pleie, de unge trenger jobb.

Nettopp på grunn av hendelser som disse er det viktig å sikre at et godt system er på plass når rettigheter brytes, både i Norge og i Europa. EU har her utformet et vikarbyrådirektiv som har som formål å beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten av vikararbeid. Direktivet sikrer likebehandling mellom ansatte fra vikarbyrå og fast ansatte gjennom blant annet lik rett til lønn, svangerskapspermisjon og ferie fra dag én.

Vikarbyrådirektivet er et minimumsdirektiv, og hver enkelt nasjon har anledning til å utforme strengere regler for beskyttelse av arbeidstakerne. Her har LO allerede påpekt hvilke tillegg og særlover som burde legges til. Et viktig poeng de har påpekt er at vikarbyrå som grovt bryter sine plikter i henhold til direktivet, må strykes fra registeret over vikarbyråer og nektes videre bemanningstjenester. Direktivet påpeker at EU- og EØS-landene pålegges å utføre straffetiltak mot bedrifter og vikarbyråer som ikke følger reglene. Det skaper derfor en trygghet hos vikarene ved at brudd på loven følges opp. Jeg frykter derfor ikke at den norske arbeidsmiljøloven vil bli svekket. Jeg tror direktivets minstekrav gjør det lettere for den ansatte å bedre kjenne sine rettigheter.