Vedtekter

Vedtatt på Landsmøtet 15.10.2017 i Oslo

Vedtektsendringer må sendes inn senest fire uker før landsmøtet. Følg med på nettsidene for frister.

§1 Formål

 1. Europeisk Ungdom vil arbeide for et aktivt norsk medlemskap i Den europeiske union.
 2. Europeisk Ungdom vil arbeide for et samlet Europa der demokratiske land inngår forpliktende samarbeid for å løse felles utfordringer. Innenfor det europeiske fellesskapet vil Europeisk Ungdom støtte opp om et tettere og mer demokratisk samarbeid.
 3. Europeisk Ungdom jobber for å heve ungdoms kunnskapsnivå om EU og Norges forhold til Europa.

§2 Organisasjon, medlemskap og valgbarhet

 1. Organisasjonens fulle navn er Europeisk Ungdom. Lokal- og fylkeslagenes navn er ”fylke” Europeisk Ungdom eller ”sted” Europeisk Ungdom. Studentlagenes navn er Europeiske Studenter ”Sted”. Internasjonalt er navnet European Youth Norway eller JEF Norway.
 2. Europeisk Ungdom er en tverrpolitisk organisasjon. Medlemskap er åpent for alle personer fra og med det året personen fyller 13 år til og med det året personen fyller 30 år.
 3. Personer over 30 år kan støtte Europeisk Ungdoms arbeid ved å bli støttemedlem og betale den kontingenten Europeisk Ungdom fastsetter. Støttemedlemmer kan ikke besitte tillitsverv i Europeisk Ungdom eller stemme i organisasjonens organer.
 4. Betalende medlemmer fra fylte 13 til fylte 30 år er valgbare til verv i organisasjonen. Om valget avholdes før første forfall for betaling av medlemskontingent, gjelder forrige års innbetaling. Unntak gjelder for desisjonskomité og valgkomité.
 5. Europeisk Ungdoms organisasjon er bygget opp av:
  1. Sentralorganisasjonen
  2. Fylkeslag
  3. Lokallag
 6. Europeisk Ungdom er tilsluttet JEF (Unge Europeiske Føderalister). Europeisk Ungdom er medlem av LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner).
 7. Utmelding må skjes skriftlig eller ved direkte kontakt med sentral tillitsvalgt eller sekretariatet. Medlemmer som ikke har betalt kontingent de to seneste år blir automatisk meldt ut av organisasjonen.

§ 3 Sentralorganisasjonens organer

 1. Europeisk Ungdoms sentralorganisasjon skal ha følgende organer:
  1. Landsmøtet
  2. Landsstyret
  3. Sentralstyret
  4. Arbeidsutvalget

§ 4 Landsmøtet

 1. Landsmøtet er Europeisk Ungdoms øverste myndighet. Landsmøtet innkalles av Landsstyret senest tre måneder før landsmøtet avholdes. Ordinært Landsmøte må være gjennomført innen 15. oktober annen hvert år.
 2. Landsmøtet skal behandle følgende:
  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
  2. Konstituering av:
  3. 2-4 møtedirigenter
  4. 2-4 referenter
  5. 2 protokollunderskrivere
  6. Tellekorps
  7. Redaksjonskomité for politisk program og strategidokument
  8. Redaksjonskomité for resolusjoner
  9. Årsberetning
  10. Politisk program og Strategidokument
  11. Regnskap og revisjonsmelding
  12. Kontingent
  13. Resolusjoner
  14. Vedtekter
  15. Valg av:
   • leder
   • 1.nestleder
   • 2.nestleder
   • 6 eller 8 medlemmer til sentralstyret
   • 3 landsmøtevalgte representanter til Landsstyret
   • 4 medlemmer til Internasjonalt Utvalg
   • leder og 2 medlemmer av desisjonskomité
   • 5 medlemmer til valgkomité
   • revisor
  16. Innkomne forslag, jf. § 4 punkt (9)
 3. Dagsorden, forretningsorden og innstilte dokumenter fra forberedende komiteer skal sendes fylkeslag, lokallag per e-post senest 4 uker før landsmøtet.
 4. Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt slik vedtektene foreskriver, og minimum halvparten av påmeldte delegater er tilstede.
 5. Landsmøtet består av følgende delegater:
  1. Sentralstyret
  2. Direktevalgte
  3. Internasjonalt utvalg
  4. En representant fra hvert fylke (Landsstyret)
 6. Lokallagene fordeles deretter delegater etter følgende modell:
  1. 10-20 betalende medlemmer: 1 delegat
  2. 21-50 betalende medlemmer: 2 delegater
  3. 51-90 betalende medlemmer: 3 delegater
  4. 91-140 betalende medlemmer: 4 delegater
  5. 141-200 betalende medlemmer: 5 delegater
  6. Deretter én delegat pr. 70 betalende medlemmer
 7. Æresmedlemmer inviteres til landsmøtet. Æresmedlemmer har ikke delegatstatus, men møte-, tale- og forslagsrett. Øvrige rettigheter defineres av statuttene for æresmedlemskap.
 8. Som betalende medlemmer regnes i denne paragraf medlemmer fra og med fylte 13 år til og med fylte 30 år som har betalt sin kontingent per 31.12 foregående år.
 9. Alle betalende medlemmer skal ha adgang til å være til stede under Landsmøtet. Betalende medlemmer kan av Landsmøtet innvilges observatørstatus med talerett.
 10. Innkomne forslag (jmf. vedtektenes §4,2,11) skal være sentralstyret i hende senest 4 uker før landsmøtet. Sentralstyret innstiller overfor Landsmøtet i slike saker.
 11. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av et enstemmig Sentralstyre, 2/3 flertall av Landsstyret, eller hvis minst 2/3 av lokallagene eller 1/10 av de betalende medlemmene krever det. Innkalling og program til ekstraordinært landsmøte skal sendes ut senest 3 uker før det ekstraordinære landsmøtet. På ekstraordinært landsmøtet skal kun de saker som er nevnt i innkallingen behandles.

§ 5 Landsstyret

 1. Landsstyret er Europeisk Ungdoms høyeste organ mellom Landsmøtene. Landsstyret har myndighet til å avgjøre tolkningstvil rundt landsmøtets vedtak. Landsstyret kan likevel ikke gjøre vedtak som står i direkte motstrid til gjeldende landsmøtevedtak, med mindre disse vedtektene krever det.
 2. Landsstyret innkalles av sentralstyret minst tre ganger i året. Videre innkalles Landsstyret dersom minst 2/3 av lokallagene og fylkeslagene krever det.
 3. Landsstyret består av direktevalgte, sentralstyret og én representant for hvert fylke. I fylker uten fylkeslag utnevner lokallagene en fylkesrepresentant som representerer fylket i Landsstyret. Lokallag med mer enn 100 betalende medlemmer foregående år får en delegat i landsstyret. I tillegg kan fylkeslagene og lokallagene være representert med inntil to observatører hver. Internasjonalt utvalg har møte- tale- og forslagsrett i Landsstyret.
 4. Landsstyret skal:
  1. Behandle aktuelle politiske spørsmål mellom landsmøtene.
  2. Treffe beslutning i saker som etter vedtektene hører under Landsstyret
  3. Innstille på saker overfor Landsmøtet.
  4. Nedsette landsmøteforberedende komiteer og eventuelt andre komiteer, utvalg og arbeidsorganer.
  5. Innkalle til Landsmøte
  6. Velge valgkomité til Landsmøtet
  7. Behandle og vedta budsjett for Europeisk Ungdoms sentralorganisasjon.
  8. Behandle og utarbeide innstillinger i saker som skal behandles av Landsmøtet, herunder politisk program og vedtektsendringsforslag.
  9. Innstille dagsorden og forretningsorden for Landsmøtet i henhold til vedtektene.
  10. Avgjøre saker som etter vedtektene kan ankes inn for Landsstyret.
  11. Vedta tildeling av Årets Europeer
  12. Vedta utnevning av æresmedlemskap og statutter for æresmedlemskap.
 5. Innkalling og sakspapirer skal sendes landsstyredelegatene per e-post senest tre uker før behandlende møte avholdes.
 6. Alle representanter har én stemme. I tilfelle av stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Dette gjelder ikke ved personvalg.
  1. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av delegatene er til stede.

§ 6 Sentralstyret

 1. Sentralstyret leder det daglige politiske og organisatoriske arbeidet i Europeisk Ungdom i tråd med styringsdokumentene vedtatt av Landsmøtet. Leder, halvparten av sentralstyret eller desisjonskomiteen kan innkalle til sentralstyremøte med en ukes skriftlig varsel.
 2. Sentralstyret består av:
  1. Leder
  2. Første nestleder
  3. Andre nestleder
  4. Seks eller åtte sentralstyremedlemmer
  5. I tillegg møter generalsekretær med tale- og forslagsrett.
 3. Sentralstyret skal:
  1. Avgjøre saker som ikke avgjøres av andre organer i organisasjonen.
  2. Treffe beslutning i saker som etter vedtektene hører under Sentralstyret
  3. Fastsette tidspunkt og saksliste for Landsstyremøter.
  4. Ansette, inneha arbeidsgiveransvaret for og fastsette stillingsinstruks for organisasjonens medarbeidere.
  5. Utarbeide retningslinjer og fullmakter for arbeidsutvalget.
  6. Innstille på budsjett og øvrige saker overfor landsstyret.
  7. Utføre sin virksomhet innenfor de budsjettrammer som er fastsatt av Landsstyret.
  8. Sørge for at generalsekretærens oppgaver blir utført dersom generalsekretær ikke er ansatt eller av andre årsaker ikke utfører vedtatt stillingsinstruks.
 4. Sentralstyrets avgjørelser i henhold til denne paragrafens (3) nr. 8 kan ankes inn for Landsstyret.
 5. Dersom et medlem av sentralstyret trekker seg fra sitt verv, er Landsstyret det velgende organ. Innstilling på ny kandidat skjer av den sittende valgkomiteen. Dersom leder trekker seg, fungerer første nestleder som leder frem til neste landsmøte.
 6. For å være beslutningsdyktig må minst halvparten av sentralstyret være tilstede.
 7. I tilfeller av stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Dette gjelder ikke ved personvalg.

§ 7 Arbeidsutvalget

 1. Arbeidsutvalget (AU) innkalles etter behov. AU er et saksforberedende organ for Sentralstyret. AU opptrer etter retningslinjer og fullmakter gitt av Sentralstyret og er ansvarlig overfor dette.
 2. Arbeidsutvalget består av leder, første og andre nestleder og generalsekretær. Generalsekretær har kun møte-, tale- og forslagsrett. Leder av Internasjonalt Utvalg får møterett i Arbeidsutvalget og innkalles etter behov. Dersom det er forhold som gjør det vanskelig for en av nestlederne å møte i AU, kan Sentralstyret oppnevne et annet sentralstyremedlem til utvalget.
 3. Godkjenne opprettelse av lokallag og fylkeslag og vedtekter for disse.

§ 8 Generalsekretær

 1. Generalsekretær leder sekretariatet og har observatørstatus i alle organisasjonens møter.
 2. Sentralstyret ansetter generalsekretær på åremål på inntil to år med mulighet for forlengelse inntil to år.
 3. Generalsekretær har ansvaret for den daglige økonomistyringen og andre oppgaver gitt i stillingsinstruksen.

§ 9 Desisjonskomité

 1. Desisjonskomiteen har til oppgave å føre kontroll med at sentralstyrets og landsstyrets disposisjoner holder seg innenfor vedtekter, budsjettrammer og vedtak fattet av landsmøtet.
 2. Desisjonskomiteen påser at ekstern revisjon av Europeisk Ungdoms regnskap blir foretatt.
 3. Desisjonskomiteen avgir skriftlig rapport til Landsmøtet.
 4. Desisjonskomiteen velges av Landsmøtet og kan kun avsettes av Landsmøtet.

§ 10 Internasjonalt utvalg

 1. Internasjonalt utvalg består av fem medlemmer.
 2. Internasjonal leder skal være et sentralstyremedlem, mens de fire øvrige medlemmene av utvalget velges av landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.
 3. Medlemmene velges for ett år av gangen.
 4. Dersom et av medlemmene i internasjonalt utvalg trekker seg, kan landsstyret velge et nytt for resten av perioden.
 5. Utvalget administrerer alt av organisasjonens internasjonale arbeid, både egne prosjekter og arbeidet med JEF.
 6. Utvalget skal fremme forslag om internasjonale prosjekter til sentralstyret, som i siste instans må godkjenne disse.
 7. Landsmøtet og landsstyret kan fremme forslag om nye internasjonale prosjekter til utvalget, men disse må i siste instans godkjennes av både utvalget og sentralstyret.

§ 11 Valgkomité

 1. Valgkomiteen skal innstille kandidater til tillitsverv som velges av Landsmøtet. Valgkomiteen består av en leder og fire medlemmer som velges av Landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.
 2. Valgkomiteen kan ikke innstille noen av sine egne medlemmer til verv den har til oppgave å avgi innstilling for.
 3. Dersom et medlem av valgkomiteen trekker seg kan landsstyret velge et nytt medlem. Landsstyret kan gi sentralstyret fullmakt til å supplere valgkomiteen.
 4. Valgkomiteens innstilling offentliggjøres senest to uker før landsmøtet.

§ 12 Lokalorganisasjoner

 1. Europeisk Ungdoms organisasjon består av fylkeslag og lokallag ved læresteder eller i geografiske områder (kommuner, tettsteder, bydeler) hvor det er tilstrekkelig medlemsgrunnlag og interesse for aktivitet.
 2. Alle lokalorganisasjoner skal avholde årsmøte hvert år. Dersom årsmøte ikke er avholdt kan Sentralstyret innkalle til årsmøte med 2 ukers forvarsel.
 3. Europeisk Ungdoms lokallag og fylkeslag skal følge standardvedtekter som er vedtatt av Landsmøtet, med mindre noe annet er spesifisert av årsmøtet. Dersom et lokallag eller et fylkeslag ønsker vedtekter som avviker fra standardvedtektene skal disse godkjennes av Landsstyret.
 4. For å kunne representere ett fylkes- eller lokallag i Europeisk Ungdoms organer er det påkrevd at man
  a. Har avholdt årsmøte i løpet av de siste 18 månedene
  b. Er medlem av det respektive laget på representasjonstidspunktet
  c. At man oppfyller alle medlemskrav i § 2

§ 13 Programmer og resolusjoner

 1. Organisatorisk og politisk program vedtas, og kan kun endres av Landsmøtet. Programmer vedtas for to år av gangen.
 2. Resolusjoner vedtas av Landsmøtet eller Landsstyret med to års varighet. Sentralstyret kan vedta politiske resolusjoner, men disse må godkjennes av Landsstyret på 1. landsstyremøte etter vedtak.
 3. Etter to år skal vedtatte resolusjoner behandles på nytt
 4. Ett eller flere medlemmer og lokal- eller fylkeslag i Europeisk Ungdom kan be om at tidligere vedtatte resolusjoner tas opp til behandling av Landsmøtet i løpet av toårsperioden resolusjonene er gyldige
 5. Alle medlemmer og lokal- og fylkeslag i Europeisk Ungdom har rett til å fremme resolusjoner til sentralstyret, landsstyret og landsmøtet. Organisatorisk og politisk program forberedes av landsmøteforberedende komiteer.
 6. Programmer og resolusjoner vedtatt av Europeisk Ungdom skal gjøres kjent via nyhetsbrev og nettsider.

§ 14 Kombinasjon av verv og stilling

Ingen kan være ansatt i Europeisk Ungdoms sentralorganisasjon, eller medlem av Europeisk Ungdoms desisjonskomité, og samtidig ha tillitsverv som innebærer stemmerett i sentralstyret, landsstyret eller Landsmøtet. Unntak gjelder for ansettelser i tidsavgrensede perioder eller deltids prosjektstillinger.

§ 15 Inhabilitet

 1. Tillitsvalgte i Europeisk Ungdom er inhabile og kan ikke delta i avstemninger hvor vedkommende har en personlig interesse i sakens utfall. Ved avgjørelse av om en tillitsvalgt er inhabil skal det blant annet legges vekt på om den tillitsvalgte kan få en særlig fordel, tap eller ulempe som følge av avstemningen.
 2. Den tillitsvalgte avgjør selv om vedkommende er inhabil og plikter å gi beskjed om dette før avstemningen. Ethvert medlem av det organet som skal treffe beslutning i saken kan kreve at inhabilitetsspørsmålet legges frem for votering. Beslutning treffes med simpelt flertall. Ingen kan delta i votering om egen inhabilitet.
 3. Bestemmelsene i denne § 15 gjelder ikke i politiske spørsmål eller ved personvalg.

 § 16 Vedtekstendringer

 1. Vedtektsendringer besluttes av Landsmøtet etter innstilling fra Landsstyret. For gyldig beslutning kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Endringene trer i kraft umiddelbart. Vedtektsendringer som gjelder Landsmøtet, trer i kraft fra og med neste Landsmøte, med mindre Landsmøtet vedtar annet med 3/4 flertall.
 2. Forslag til vedtektsendringer må være Sentralstyret i hende senest 4 uker før landsmøtet.Endringsforslag skal sendes Landsmøtedelegatene senest 2 uker før Landsmøtet, og Landsstyret innstiller overfor Landsmøtet på endringsforslagene.

§ 17 Tolkning og dispensasjon

 1. Landsstyret kan med 4/5 flertall innrømme dispensasjoner fra vedtektene og/eller foreta tolkninger av gjeldende vedtekter. Eventuelle dispensasjoner og/eller tolkninger skal informeres om ovenfor neste Landsmøte.
 2. Der vedtektene ikke gir uttømmende forklaring på hvorledes et forhold skal avgjøres, følges alminnelig og god organisasjonspraksis. Organisasjonens tidligere praksis skal tillegges vekt.
 3. Dersom Stortinget vedtar at Norge skal ha en folkeavstemning om Norges forhold til EU eller EØS går Europeisk Ungdom inn i en dispensasjonsperiode. Vedtektene bør etterfølges til beste evne, men det tas høyde for at en slik periode kan gjøre det vanskeligere å ha en helt normal periode.

§ 18 Oppløsning

 1. Oppløsning av Europeisk Ungdom krever 2/3 flertall på 2 påfølgende Landsmøter med minst 2 måneders mellomrom. Europeisk Ungdom kan ikke bli oppløst så lenge det finnes fem fungerende lokallag som motsetter seg nedleggelse.
 2. Eiendeler tilfaller Europabevegelsen, dersom ingen ny organisasjon med samme navn og formål som nevnt i § 1 blir stiftet innen fem år fra oppløsningsdatoen. Arkiv og protokoller sendes til Riksarkivet for oppbevaring.

§ 19 Økonomi

 1. Europeisk Ungdom er selv ansvarlig for egen økonomi.
 2. Europeisk Ungdoms regnskapsår er fra 1. januar til 31. desember.
 3. Leder og generalsekretær forplikter organisasjonen individuelt og i fellesskap.
 4. Sentralstyret og sekretariatet krever inn den til enhver tid gjeldende kontingent vedtatt av Landsmøtet.
 5. Fylkes- og lokallagene er ansvarlig for egen økonomi.
 6. Økonomiske forpliktelser som fylkes- og lokallag eller enkeltpersoner har pådratt seg er Europeisk Ungdom kun ansvarlig for etter forutgående skriftlig avtale mellom Europeisk Ungdoms sentralledd og det aktuelle fylkes- og lokallaget eller enkeltperson.
 7. Midler fra lokallag som ikke har gjennomført årsmøte i løpet av to påfølgende år tilfaller sentralorganisasjonen.

§ 20 Eksklusjoner

 1. Sentralstyret kan ekskludere eller gi advarsel til medlemmer som:
  1. Bekjenner seg til annen politisk oppfatning enn den som bygger på organisasjonens formålsparagraf.
  2. Ved sin handlemåte har skadet organisasjonen utad eller innad, eller begått et grovt brudd på vedtektene.
  3. Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av pkt. 1 eller 2.
 2. Beslutninger om eksklusjon krever 2/3 flertall i sentralstyret. Medlemmer som blir ekskludert av sentralstyret kan anke avgjørelsen inn for landsstyret. Eksklusjonen må ankes innen 14 dager. Landsstyret kan beslutte å oppheve eksklusjonen ved 2/3 flertall. En eksklusjon kan enten være en eksklusjon fra retten til å inneha verv i organisasjonen eller en eksklusjon av medlemskap.