Politisk prosjekt 2016

Europeisk Ungdom har de siste årene valgt et politisk tema som vil være gjennomgående for kalenderåret. Dette temaet vil være gjeldende for fremtidige resolusjoner, mediasaker og vil også adresseres på Vinterkonferansen og Sommerleir.

Den primære innfallsvinkelen er av fri flyt av personer i EU/EØS-området byr på mange muligheter for både utdanningsløp og arbeidsmuligheter i utlandet. Likevel byr harmonisering på en rekke utfordringer, spesielt der regelverket ikke er utviklet godt nok. I 2016 vil derfor Europeisk Ungdom benytte ulike fora for å foreslå hvordan disse utfordringene best bør håndteres.

Utdanning

EU har tilrettelagt utdanningsmuligheter for en hel generasjon gjennom standardisering av grader og karaktersystemer. Gjennom Bologna-prosessen har også Norge satt som målsetting å øke mobilitet blant studenter, forskere og kunnskap som sådan. I tillegg har Erasmus-programmet gitt alle studenter, uavhengig økonomi, mulighet til å reise på utveksling i hele EØS-området.

Prosjektet vil ta for seg problemstillinger knyttet til forenklinger av å ta en hel grad i et annet EU/EØS-land, hovedsakelig gjennom å forenkle prosessen med å få godkjent graden i hjemlandet. EU burde tilrettelegge for bedre muligheter for å reise på utveksling på videregående nivå.

Arbeidsliv

Norge er avhengig av arbeidsinnvandring fra EØS-land, dette er utelukkende bra for vår økonomi. Dessuten gir det muligheter for arbeidsledige å søke jobb der det er behov. EURES (European Employment Services) er et formelt samarbeidsnettverk mellom EU-kommisjonen og de nasjonale arbeidsmarkedsetatene, i Norge er koordineres denne tjenesten gjennom NAV. Hovedmålet er å bidra til økt mobilitet av arbeidskraft innenfor EU/EØS-området.

Sosiale rettigheter og regler knyttet til arbeidslivet er fundamentalt for å sikre fri flyt av personer i det indre marked. I dag ser vi likevel flere utfordringer knyttet til utnyttelse av de frie flyten av arbeidskraft, blant annet sosial dumping og manglende rettigheter i arbeidslivet.

Prosjektet vil ta for seg problemstillinger knyttet til hvordan man kan fremme et mobilt arbeidsmarked, samtidig som man sikrer velferdsgoder og arbeidsrettigheter, samt forebygger sosial dumping og diskriminering.